آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل ششم(بخش اول))

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل ششم(بخش اول))

فصل ششم ایجاد کسب و كار 

مقدمه

«هوشمندی کسبوکار» اصطلاحی است که سال های اخیر از حالت یک تئوری صرف خارج شده و اکنون به یک راهکار کاملا کاربردی تبدیل شده و ده‌ ها نرم افزار برای آن نوشته و به بازار عرضه شده است. هوشمندی کسب وکار(Business Intelligence )یا آنچه که به اختصار BI خطاب میشود، یک مقوله نرم افزاری است و در بسیاری از موارد به دنیای برنامه نویسی ارتباط پیدا میکند. 

هوشمندی کسب وکار یعنی آمارگیری وضعیت کسب وکار، بررسی دقیق آمارهای اخذ شده، شناسایی نقاط ضعف، عبرت از گذشته، برجسته کردن نقاط قوت و گشایش راه کسب وکار به سوی کامیابی. بنابراین BI به جدیدترین فرمول بهره وری تبدیل شده است. فرق نمیکند که شما میخواهید یک بنگاه کوچک، یک سازمان غیرانتفاعی، یک شرکت بزرگ یا برنامه ای در مقیاس ملی را مدیریت کنید. در هر صورت، راهکار BI برای افزایش بهره وری فعالیت شما پا به عرصه گذاشته است و IT با ابزارهای فوق العاده کارآمد و شگفت انگیز میتواند به شما در این زمینه کمک کند. 

تعريف کسب و کار

نويسندگان مختلف، تعاريف متفاوتي از کسب و کار دارند. در واژه نامۀ آکسفورد، کسب و کار به معني خريد و فروش و تجارت آمده است. در واژه نامۀ النگ من، کسب و کار به فعاليت پول در آوردن و تجارتي که از آن پول حاصل شود، گفته ميشود.به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتي از مشغوليت و به طور عام، شامل فعاليت‌ هايي است که توليد و خريد کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر ميگيرد

1ـ بر طبق نظر ارويک و هانت کسب و کار عبارت است از هر نوع کسب کاري که در آن خدمات يا کارهايي که ديگر افراد جامعه به آن نياز دارند و مايل به خريد آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند، توليد، توزيع و عرضه ميشود.

2ـ پترسن و پلومن بر اين باورند که هر تبادلي که در آن خريد و فروش صورت گيرد، کسب و کار نيست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراري و تجديد شوندۀ خريد و فروش است.

3ـ پروفسور اون، کسب و کار را يک نوع کاسبي ميداند که طي آن کالاها يا خدمات براي فروش در بازار توليد و توزيع مي شوند.

 

اصول کسب و کار 

ا توجه به تعاريف کسب و کار، ويژگي‌ هاي کسب و کار، عبارتند از:

1 -فروش يا انتقال کالاها و خدمات براي کسب ارزش.

2 -معاملۀ کالاها و خدمات.

3 -تکرار معاملات.

4 -انگيزۀ سود (مهمترين و قدرتمندترين محرک ادارۀ امور کسب و کار).

5 -فعاليت توأم با ريسک. کسب و کار، هميشه بر آينده متمرکز است و عدم اطمينان، ويژگي آينده است. از اين رو، همواره کسب و کار، توأم با ريسک است

اهداف کسب و کار: باور عمومي اين است که تنها هدف کسب و کار، به دست آوردن سود اقتصادي است، درحالي که اين امر، واقعيت ندارد. آرويک معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگي نميکند، تنها هدف کسب و کار هم، کسب سود نيست. بنابراين، کسب و کارها هم داراي اهداف اقتصادي اند و هم اهداف اجتماعي اند

طرح كسب و كار (Plan Business) 

تعريف : طرح كسب و كار سندي مكتوب است كه جزئيات كسب و كار پيشنهادي را مشخص مي كند. اين سند بايد ضمن تشريح موقعيت كنوني، نيازها، انتظارات و نتايج پيشبيني شده را شرح دهد و كليه جوانب آن را ارزيابی كند. طرح هم براي صاحب آن و هم براي حمايت كنندگان مالي آن، به دلايل زير لازم است: 

1 -مهم آن است كه مالک درباره هدف خود از كسب و كار و منابعي كه براي آن نياز دارد به دقت فكر كند. اين موضوع در برآورد ميزان سرمايه مورد نياز، به وي كمك خواهد كرد.

2 -بعيد به نظر ميرسد كه مالک كسب و كار، براي راهاندازي آن سرمايه كافي داشته باشد. حمايت كنندگان مالي- بانك ها يا سرمايهگذاران ريسكي_ بايد متقاعد شوند كه سرمايه گذاري در كسب و كار جديد، منطقي و درست است.

3 -فرض بر اين است كه اگر كسب و كار ايده خوبي نداشته باشد، هم براي صاحب آن و هم براي حمايت كنندگان مالي آن، بايد اين موضوع را در مرحله برنامه ريزي و قبل از هدر رفتن مقدار زيادي از زمان و هزينه، شناسايي كنند.

 

اجزاي يك طرح كسب و كار 

1 -اهداف كلي

2 -مشخصات مجري طرح و همكاران

3 -تعريف و توصيف كسب و كار

4 -تحليل استراتژي بازار

5 -تحليل مالي

6 -زمانبندی و برنامه زمانی

٧ -خلاصه

طرح كسب و كار نشان دهنده چيست؟  

آماده كردن يك طرح كسب و كار نتيجه نهايي روند طرح ريزي نيست، بلكه تحقق طرح، هدف نهايي است. با اين وجود نوشتن طرح يك مرحله مياني مهم است. طرح نشان ميدهد كه به منظور يك كسب و كار، بررسي هاي دقيق در ايجاد كسب و كار انجام شده است و براي راه اندازي آن كارآفرين، وظيفه اش را انجام داده است. 

هدف طرح  

وجود يك طرح كسب و كار رسمي، صرف نظر از اندازه كسب و كار آن، به همان اندازه كه براي راه اندازي مهم است، براي يك كسب و كار برقرار (محرز) نيز مهم است.اين طرح چهار عمل اصلي را به صورت زير انجام ميدهد: 

1 -به مدير يا كارآفرين كمك مي كند كه جوانب و پيشرفت پروژه یا كسب و كارش را مشخص، متمركز و بررسي كند.

2 -يك چهارچوب منطقي و حساب شده ايجاد مي كند تا در آن يك حرفه بتواند توسعه یابد و تدابير مربوط به آن حرفه را در چند سال آينده دنبال مي كند.

3 -به عنوان مأخذ و مبنايي براي مذاكره با اشخاص ثالث مانند سهام داران، دفاتر نمايندگي، بانك ها، سرمايه گذاران و... به كار ميرود.

4 -معياري را براي سنجش وضعيت واقعي كسب و كار در برابرآنچه كه بايد باشد، ارائه ميدهد.

همانطور كه دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراين طرحهاي كسب و كار مانند هم نيز وجود ندارد. از آنجایي كه، برخي موضوعات در طرح به یك طيفي از كسب و كارها مرتبط هستند، بنابراين اين امر مهم است كه مفاد و مندرجات طرح ها با امور فردي متناسب باشد. با اين حال، بيشتر طرح ها از يك ساختار آزموده شده و نظر عمومي بر روي (در مورد) آماده سازي طرحي كه به طور وسيعي قابل اجراست متابعت مي كنند. 

 

طرح كسب و كار ميبايست نگرشي واقع بين از پيشبيني ها ومقاصد بلند مدت داشته باشد. اين ديد و نگرش چهارچوبي را به وجود مي آورد كه طرح بايد در آن فعاليت كند و نهایتا يا موفق مي شود يا شكست مي خورد. براي مديران و يا كارآفريناني كه به دنبال حمايت خارجي هستند، آماده كردن يك طرح جامع، موفقيت را در افزايش بودجه ها يا تجهيز پشتيبان ضمانت نخواهد كرد. عدم وجود يك طرح منطقي، يقيناً شكست را حتمي خواهد كرد. 

اهميت پروسه 

ايجاد يك طرح كسب و كار رضايت بخش امري پردردسر، اما ضروري است. روند برنامه ريزي، مديران يا كارآفرينان را وادار مي كند كه كاملا دريابند آنچه را كه ميخواهند به دست بياورند و اينكه چطور و كي آن را انجام دهند. حتي اگر هيچ حمايت خارجي هم نياز نباشد، طرح كسب و كار ميتواند براي دوري گزيدن از اشتباهات يا تشخيص فرصت هاي پنهاني نقش حياتي را بازي كند. 

براي عده بسيار زيادي از كارآفرينان و طراحان، روند طرح ريزي (فكر، مذاكره، تحقيق، تجزيه و تحليل) به اندازه طرح نهايي و يا حتي بيشتر از آن مفيد است. بنابراين حتي اگر به یك طرح رسمي نياز نداريد، درباره روند طرحريزي به طور دقيق فكر كنید. اين كار ميتواند سود زيادي براي طرح كسب و كار شما داشته باشد. هفته هاي بسيار زياد كار سخت و پيشنويس هاي متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق كار پيشبيني كنيد. يك طرح مكتوب واضح با بسته بندي جذاب سبب خواهد شد تا حاميان، سرمايه گذاران و... آسانتر به آن گرايش پيدا كنند. يك طرح كسب و كار كاملاً آماده نشان خواهد داد كه مديران يا كارآفرينان، كار را ميشناسند و آنها را براي پيشرفت طرح بر حسب فراوري ها، مديريت، سرمايه ها و مهمتر از همه بازارهاي اقتصادي و رقابت انديشيده اند. 

 انواع کسب و کار 

کسب و کارها را میتوان به انواع زیر دسته بندی کرد:

*كسب و كار خانگي

*كسب و كار اینترنتی

*كسب و كار روستایی

*كسب و كار خانوادگی

*كسب و كار کوچک

*كسب و كار بزرگ 

تعريف : به هر نوع فعاليت اقتصادي در محل سكونت شخصي كه با استفاده از امكانات و وسايل منزل راه اندازي شود كسب و كار خانگي ميگويند

اهميت كسب و كار خانگي: امروزه كسب و كارهاي خانگي از بخشهاي حياتي و ضروري فعاليتهاي اقتصادي كشورهاي پيشرفته محسوب ميشوند. كسب و كار خانگي از نظر ايجاد شغل، نوآوري در عرضه محصول يا خدمات، موجب تنوع و دگرگوني زيادي در اجتماع و اقتصاد هر كشور ميشوند. همچنين براي جوانان، كسب و كارهاي خانگي نقطه شروع مناسبي براي راه اندازي كسب و كار شخصي است، زيرا راه اندازي آن در مقايسه با ديگر انواع كسب و كار ساده و آسان است. به عنوان نمونه شما ميتوانيد با يك دستگاه رايانه و يك خط تلفن، يك كسب و كار اينترنتي راه بيندازيد و كارها و خدمات مختلفي را به مردم عرضه و ازاين راه براي خود درآمد كسب كنيد. 

سابقه كسب و كارهاي خانگي: كسب و كارهاي خانگي در ايران سابقه ديرينه دارند. بسياري از صنايع دستي كه امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سكونت افراد توليد ميشده اند. بهطور كلي كسب و كار خانگي پديده جديدي نيست،بلكه در نتيجه تغييرات و تحوالتي كه در فعاليت هاي اقتصادي - اجتماعي امروز به وجود آمده به آن توجه بيشتري شده است و اين نوع كسب و كارها روز به روز گسترش و توسعه مي يابند.

دلايل انتخاب كسب و كار خانگي 

بالا بردن كيفيت زندگي: امروزه اكثر صاحبان كسب و كار هاي خانگي بر اين باورند كه كار كردن در خانه، كيفيت زندگي آنان را بهبود ميبخشد. كاركردن در خانه باعث ميشود كه وقت بيشتري به خانواده و خانه اختصاص يابد و به ديگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبيل تربيت و پرورش فرزندان توجه بيشتري شود.به طور كلي امروزه كار و زندگي بيش از پيش در همديگر ادغام شده اند

توسعه فناوري: امروزه با پيشرفتهاي زيادي كه در زمينه علوم رايانه و ديگر وسايل ارتباطي به وجود آمده، محيط خانه محل مناسب و كاراتري براي كسب و كار شده است.

مزاياي كسب و كار خانگي 

1 -آزادي و استقلال عمل بيشتر

2 -ساعات كاري انعطاف پذير

3 -ايجاد تعادل و موازنه بيشتر بين كار و زندگي

4 -پايين بودن هزينه راه اندازي

5 -پايين بودن ميزان ريسك

6 -امكان كاركردن پاره وقت

7 -راحتتر بودن تربيت بچه ها

8 -داشتن فرصت و زمان بيشتر

9 -تناسب با ويژگي هاي جسمي افراد معلول و كم توان

10 -احتمال موفقيت بيشتر

11 -تناسب با اقشار مختلف

12 -احساس راحتي بيشتر

13 -عدم نياز به مجوز

براي راه اندازي كسب و كار خانگي موارد زير را بايد در نظر بگيريد:

*درباره ايده كسب و كارتان تحقيق كنيد.

*درباره محصول يا خدماتتان نيز اطلاعات كسب كنيد.

*محل كار خود را تعيين كنيد.

*مشاركت ديگر اعضاي خانواده را جلب كنيد.

*اسم مناسبي براي كسب و كارتان انتخاب كنيد.

*اسباب و تجهيزات مناسبي براي كسب و كارتان تهيه كنيد.

*پوشش مناسب و درخور براي كسب و كارتان فراهم كنيد.

*يك صندوق پستي به كسب و كارتان اختصاص دهيد.

*با دوستان و همسايگانتان رك و صادق باشيد.

*حساب بانكي براي كسب و كارتان باز كنيد.

* ارتباطات بيشتري با ديگران برقرار كنيد.

* از داشتن كسب كار خانگي واهمه و خجالتي نداشته باشيد، بلكه به آن افتخار كنيد

کسب و کار اينترنتي 

کسب و کار اینترنتی به فروش محصولات یا خدمات در اینترنت گفته میشود. این نوع کسب و کار به سرعت در اقتصاد امروز رشد و پیشرفت کرده است. خرید و فروش اینترنتی به کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را میدهد که به مخاطبان خود در سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند. امروزه بیش از 900 میلیون نفر در سطح دنیا از اینترنت استفاده میکنند. 69 درصد از این جمعیت، در طول 90 روز، دست کم یک خرید از اینترنت داشته اند. یک سایت اینترنتی، تنها برای فروش محصول یا خدمات به کار نمیرود، بلکه میتواند نقش ها و کارکردهای مختلفی داشته باشد. اگر محصول خاص و منحصر به فردی دارید که در دیگر نقاط دنیا وجود ندارد، میتوانید با معرفی آن محصول در سایت خود، دیگران را از وجود آن مطلع کنید و از این طریق به اهداف خود دست یابید. 

زیبایی اینترنت در این است که مخاطبان آن در سرتاسر دنیا پراکنده اند و این امر میتواند به معنای وجود مشتریان بالقوه برای شما باشد. این نوع بازار، هیچ موقع بسته نمیشود. مشتریان شما میتوانند به صورت 24 ساعته به اطلاعات کسب و کارتان دسترسی پیدا کنند. شما نیز میتوانید هر چند بار و با هر فاصله ای که بخواهید، اطلاعات مورد نظرتان را دربارۀ فعالیت ها و فروشگاهتان در صفحات اینترنت جای دهید. مهمتر از این، شما میتوانید اطلاعاتی از محصولات و خدماتتان را همراه تصویر و حتی فیلم در صفحات اینترنت قرار دهید. در این صورت، مشتریان بالقوه شما میتوانند آنها را مشاهده کنند و حتی در هر ساعت از شبانه روز، سفارش خرید دهند. این نوع کسب و کار جدید بوده و با پیدایش کامپیوتر، اینترنت، و توسعۀ جامعۀ خدماتی به عنوان یکی از سریع ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح هستند. 

 تفاوت كسب و كار اينترنتي با تجارت الكترونيكي  

بسياري از افراد، كسب و كار اينترنتي (E-Business )را با تجارت الكترونيكي (E-Commerce )اشتباه ميگيرند درحاليكه اين دو مبحث با يكديگر متفاوتند. به عبارتي E-Business به مجموعه فعاليت هاي مربوط به كسب و كار از جمله مباحث بازاريابي، مالي، خريد و فروش، ارتباط با مشتريان، خدمات پس از فروش، همكاري با سرمايه گذاران و... كه از طريق شبكه اينترنت انجام ميگيرد اطلاق ميشود، در حاليكه E-Commerce تنها شامل مسائل مربوط به خريد و فروش از اينترنت ميباشد و خود، زيرمجموعه اي از E-Business است.

 

انواع كسب و كارهاي اينترنتي 

امروزه، كسب و كارهاي اينترنتي بسيار متنوع ند. اما به طور كلي ميتوان آنها را به 10 گروه عمده تقسيم بندي كرد : 

1 -ايجاد اجتماعات آنلاين

2 -خريد، فروش و حراج كالاهاي مختلف

3 -تبليغات اينترنتي

4 -ارائه خدمات تخصصي به ديگران

5 -ايجاد امپراطوري اطلاعات، اخبار و آموزش

6 -تهيه و ارائه نرم افزارهاي مختلف

7 -چندرسانه اي يا مالتي مديا

8 -پيوستن به شبكه هاي واسطه گري

9 -خدمات مربوط به ايميل

10 -سرمايه گذاري مشترك

کسب و کار روستايي 

آنچه در مجموع ميتوان براي تعريف مقوله كارآفريني روستايي به كار برد عبارت است از: 

«به كارگيري نوآورانه منابع و امكانات روستا در راستاي شكار فرصت‌ هاي كسب و كار». 

اين نوع کسب و کارها با توجه به اندازۀ کوچک روستاها، در مقياسي کوچک هستند و اغلب بين 10-20 نفر بوده و با توجه به غالب بودن فعاليت‌ هاي کشاورزي و کارگاهي از کارايي خاصي برخوردارند. با توجه به تغييرات عصر کنوني و ورود به جامعۀ اطلاعاتي، کسب و کارهاي روستايي نيز در نوع دچار تغيير و تحول شده اند و انواع کسب و کارهاي خدماتي، توليدي، صنعتي و فناوري اطلاعات در آن ديده ميشود. 

کسب و کارهای خانوادگی 

کسب و کار خانوادگی یک نوع کسب و کار است که صاحبان آن با هم خویشاوند و فامیل باشند. به عبارت دیگر به کسب و کارهایی گفته میشود که افراد یک خانواده و خویشاوندان اقدام به تشکیل کسب و کاری می نمایند. این نوع کسب و کارها را میتوان در بسیاری از کشورها همچون ایتالیا مشاهده نمود. اغلب ميان دو واژه «خانواده» و «كسب و كار» نوعي تضاد و دوگانگي وجود دارد، در حالي كه اين مفاهيم به عنوان دو زير سيستم از يك ابر سيستم به نام اجتماع و جامعه هستند كه در اثر ارتباطات و تأثيرات متقابلي كه بر روي يكديگر ميگذارند تشكيل يك نظام كليتر را به نام «كسب و كار خانوادگي» (فاميلي) ميدهند. 

كسب و كارهاي كوچك 

تعريف كسب و كار كوچك: به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص كسب و كار كوچك، بايد گفت كه اين مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است. هر صنعتي بر اساس درآمد و ميزان استخدام سالانه، اندازه استانداردي را براي خود تعريف مي‌كند. در بيشتر موارد اين تعريف به واسطه نمايندگي‌ هاي دولتي تعريف ميشود تا تحت قوانين تغييرپذير دولتي تحليل هايي را صورت دهند. به علاوه، اين استانداردها براي برنامه‌ هايي كه در خصوص كمك به بهبود امور مالي است كارا ميباشد. كسب و كار كوچك به صورت مستقل است و هر شركتي با كمتر از 500 پرسنل در اين حيطه قرار ميگيرد. اين اندازه مرسوم ترين استاندارد تعريف شده است. در آمريكا حدود 22/5 ميليون كسب و كار مستقل از كشاورزي و زراعت وجود دارد كه 99 درصد آن كسب و كار كوچك(Small Business )به حساب مي آيند. 

وام دهندگان بر چه اساسي شما را ميسنجند؟  

وقتي وام دهندگان درخواست شما را بررسي مي‌كنند شش فاكتور را مدنظر قرار ميدهند كه به شرح زير ميباشند: 

6C مالي  

1 -Character : شخصيت وام گيرنده و ميزان تعهد اخلاقي و جواني وي مبني بر بازگشت وام در زمان مقرر.

2 -Pay to Capacity : ظرفيت بازپرداخت وام گيرنده كه بر اساس تجزيه و تحليل و بررسي درخواست وام، صورت هاي مالي و ساير مدارك مالي وي تعيين ميشود.

3 -Capital : شامل مجموع كل بدهي‌ ها و دارايي‌ ها ميباشد كه وام دهندگان ترجيح ميدهند كه نسبت بدهي به دارايي شركت ها حتي المقدور كمتر باشد چرا كه نشانگر پايداري مالي شركت است.

4 -Collateral : ميزان وثيقه كه هر چه بيشتر باشد و اختلاف آن با مبلغ، وام داده شده كمتر، اطمينان خاطر وام دهنده از بازپرداخت وام بيشتر خواهد بود.

5 -Conditions : شرايط كلي اقتصادي، جغرافيايي وسعتي شركت... 

6 -Confidence : يك وام گيرنده موفق سعي مي‌‌كند كه اطمينان وام دهنده را از 5 مورد قبلي جلب كند و وي را به وام دادن ترغيب نمايد. و در آخر براي جمع بندي چك ليست زير را ارائه مي‌كنيم كه البته برخي از بند ها بنا بر نوع و ماهيت كسب و كار قابليت تغيير و يا حذف دارند. چك ليست كلي شروع يك كسب و كار كوچك : 

- انتخاب كسب و كار بر اساس علاقه و توانايي‌ ها - انجام تحقيقات و بررسي‌ هاي لازم در مورد ايده كسب و كار

- تهيه طرح كسب و كار و طرح بازاريابي - انتخاب يك نام براي كسب و كار - چك كردن حق استفاده از نام انتخاب شده و كسب اجازه براي استفاده از آن نام - ثبت كسب و كار با نام انتخاب شده - تعيين مكان مطلوب براي شروع كسب وكار

- چك كردن و بررسي قوانين منطقه اي (منطقه انتخاب شده براي احداث كسب و كار)

- تعيين نوع ساختار قانوني شركت و مستندسازي

- اخذ اجازه ها و ليسانس‌ هاي مورد نياز - ثبت حقوق انحصاري (Copy right )

- در صورت كارآفريني و يا خلق محصول جديد، ثبت Patent

- انجام تبليغات و نشر اعلاميه هاي لازم مبني بر شروع كسب وكار جديد

- تهيه خطوط تلفن كاري و ساير تجهيزات موردنياز - انجام كارهاي مربوط به بيمه

- اخذ اطلاعات مربوط به ماليات شركت - بيمه‌كردن كاركنان و جمعآوري اطلاعات راجع به قوانين كار

- تعيين سيستم دستمزد حقوق و نحوه جبران خدمات كاركنان (در صورت وجود)

- افتتاح يك حساب بانكي براي كسب و كار

- چاپ كارت هاي تجاري براي شركت و ايجاد آرم براي شركت

- خريد تمامي لوازم و تجهيزات موردنياز

- ايجاد E-mail و Website براي شركت

- انجام تبليغات وسيعتر در نشريات و تلويزيون و... 

- تماس با تمامي افراد ممكن اعم از خانواده و غير هم، مبني بر شروع كسب و كار جديد

- ساير موارد 

دلايل شكست يك كسب و كار  

چرا يك كسب و كار با خطر شكست مواجه است؟ 

موفقيت در كسب و كار هيچگاه بهصورت خود بخودي ويا بر اساس شانس نيست و همان طور كه گفته شد اين موفقيت اصولاً به سازماندهي و بصيرت فرد راه انداز كسب و كار بستگي دارد و تضميني براي آن وجود ندارد.  

شروع يك كسب و كار هميشه ريسك پذير است و شانس موفقيت اندك ميباشد. بنابر گزارش اداره كسب و كارهاي كوچك در آمريكا (SBA )بيش از 50 %كسب و كارهاي كوچك در سال هاي اول با شكست مواجه شده و90 %آنها در 5 سال اول از بين ميروند.

Michael Ames در كتاب خود به نام «كنترل كسب و كار كوچك» دلايل زير را براي شكست اين نوع كسب و كارها بيان كرده است:

1 .عدم وجود تجربه

2 .نداشتن سرمايه كافي

3 .نداشتن جايگاهي مناسب

4 .عدم وجود كنترل قوي

5 .سرمايه گذاري بيش ازاندازه در دارائي هاي ثابت

6 .قرارداد هاي اعتباري ضعيف

7 .استفاده شخصي از سرمايه هاي تجاري

8 .رشد بدون انتظار

GustavBerle دو دليل ديگر در كتاب خود به نام «كسب و كار را خود بر عهده بگيريد» به اين دلايل اضافه مي كند: 

1 .رقابت

2 .فروش پایین

 فعالیت کسب و کار و مشاغل نوین در IT

سه دستۀ اصلي و عمده از مشاغل در دنياي نوين فناوري اطلاعات، جديداً پديد آمده اند كه آن طور كه بايد و شايد نميتوان آنها را در دسته بندي موجود جاي داد. اين سه دسته عبارتند از : 

الف) مشاغل مبتني بر وب

ب) مشاغل مرتبط به پايگاه هاي داده و مهندسي نرم افزار

ج) مشاغل مرتبط با سيستم ها 

الف) مشاغل مبتني بر وب  

 مشاغل مبتني بر وب، مرتبط با وب جهان گستر يا WWW است. وب جهان گستر، خود زير مجموعه اي از اينترنت است كه به كاربر امكان ميدهد مستنداتي را يافته و مشاهده كند كه در كامپيوتر هاي مرتبط با اينترنت ذخيره شده اند و اين كار با زبان هاي فوق مبتني بر (Hyper Text )و پروتكل هاي مربوطه انجام ميشود. سازمان ها همچنين مبادرت به ايجاد شبكه هاي سازمان گستر مخصوص به خودشان كرده اند كه از همان اصول استفاده كرده، اما دايرۀ كاربران را به كاربران درون سازماني محدود مي كنند. تخمين زده ميشود كه WWW در سال، مشتمل بر دو ميليارد صفحه از اطلاعات بوده و اين تعداد تا انتهاي سال 2005 ،به سي و پنج ميليون صفحه رسيده است. 

1- مديريت وب: که به مدیرانWeb  Master شناخته ميشوند، كارشان برنامه ريزي، سازماندهي و كنترل امور طراحي وب است. اين افراد ممكن است به تنهايي مسئول انجام همه جنبه هاي فني و ايجاد و توسعۀ محتواي وبسايت باشند يا اينكه مسئوليت سرپرستي افرادي را داشته باشد كه اين وظايف را به انجام ميرسانند. مديران وب داراي پيشزمينه هاي كاري و مهارتي متفاوتي هستند كه مشتمل بر برنامه نويسي كامپيوتر، بازاريابي، نويسندگي و طراحي و به صورت يك تركيبي از تمامي اين مهارت ها براي مديران وب لازم است. اين شغل معموال گرافيك است. چون معمولاً شغل براي كارمند تازه كار (Level - Entry )محسوب نميشود چنان كه بسياري از استخدام كنندگان ترجيح ميدهند كه فرد داوطلب، حداقل دو سال تجربه مربوطه داشته باشد. استخدام كنندگان در حال حاضر مشكلاتي در ارتباط با دستيابي به مديران وب مناسب و مورد پذيرش خود دارند، چون اين سمت مستلزم برخورداري از مهارت هاي فني و مديريتي هم زمان است. 

2 -تكنيسين وب : تكنيسين وب، كارش تنظيم و آماده و نگهداري وبسايت اينترنتي و انجام امور فني مرتبط با سخت افزار و نرم افزار سرور شبكه است. تكنيسين هاي وب به مراقبت از نحوۀ ارتباط با شبكه و بهينه سازي و عملكرد آن مي پردازند. آنها همچنين پشتيباني لازم براي سيستم هاي پست الكترونيك (E-mail )فراهم آورده و به كاربران در جهت انتقال محتواي مورد نظرشان به وب سايت كمك مي كنند. درست مثل مدير وب، تكنيسين وب هم ممكن است داراي پيش زمينه هاي تجربي و مهارتي متنوعي باشد. حداقل انتظار و توقع استخدام كنندگان اين افراد، آگاهي و تجربۀ داوطلب در زمينۀ فناوري وب است. بسياري از مؤسسات ترجيح ميدهند كه فرد داراي تحصيلات رسمي و برخورداري از مدرك علمي از مؤسسات آموزش فني باشد. از آنجا كه تكنيسين هاي وب درگير با موضوع كمك به سايرين در زمينۀ استفاده از اينترنت هستند بايد داراي مهارت و توانايي عالي در زمينۀ توضيح جنبه هاي فني پيچيدۀ اينترنت به زبان ساده و همه فهم باشند. همچنان كه وب سايت ها به مرور از نظر فني پيچيده تر ميشوند و از پايگاه هاي داده اي بيشتر و فناوري چندرسانه اي متنوع تري بهره ميبرند تكنيسين هاي وب نيز بايد وسعت بيشتري به مهارت هاي خود در فائق آمدن بر اين فناوري ها ببخشند. از برخي تكنيسين هاي وب خواسته ميشود كه به صورت 24 ساعته براي اطمينان از اينكه وب سايت  ها بدون وقفه و دائما در حال سرويس به كاربران هستند، مشغول به كار باشند. 

3 -طراح وب: طراح وب به ايجاد، توسعه و نگهداري وب سايت ها ميپردازد. اين افراد به صاحب كاران خود مشورت هايي در زمينۀ چگونگي ايجاد و تبيعت و محتواي وب سايت و طراحي آن با توجه به ويژگي هاي مورد نظر صاحب كار ميدهند. بسياري از طراحان وب، داراي تحصيلات رسمي بالاتر از ديپلم هستند و استخدام كنندگان ترجيح ميدهند كه داوطلبان اين شغل داراي مدارك تحصيلي در زمينه هايي چون هنر هاي زيبا، طراحي گرافيك، يا ارتباطات باشند. از آنجا كه طراحي وب مرتبط با طراحي گرافيك است درست مثل تكنيسين هاي وب، طراح وب هم بايد بتواند جنبه هاي تكنيكي و گرافيكي وب، را به زبان ساده و قابل فهم براي ديگران توضيح دهد. طراحان وب با استفاده از مهارت هاي عالي ارتباطي خود هم در امر كشف خواسته هاي صاحب كاران خود و هم تبديل اين خواسته ها به یك وبسايت دلخواه كار آمد موفق ميشوند. 

ب) مشاغل مرتبط با پایگاه های داده و مهندسی نرم افزار 

پايگاه هاي اطلاعاتي، به كاربران امكان ميدهد كه نسبت به ذخيره سازي، مرتب كردن و استخراج اطلاعات به صورت الكترونيك اقدام كنند. پايگاه هاي اطلاعاتيهمچنين امكان به اشتراك گذاردن اطلاعات از طريق كامپيوتر هاي مرتبط با هم از طريق شبكه یا به قلمرو وسيعتري از مخاطبان از طريق اينترنت را فراهم مي آورد مشاغل مرتبط با پايگاه هاي به اطلاعاتی  درگير در امور طراحي، ايجاد و توسعه و نگهداري پايگاه هاي اطلاعاتی است. تعبير نرم افزار معمولاً برنامه اي اطلاق ميشود كه سخت افزار را كنترل مي كند. دو نوع اصلي نرم افزار عبارتند از نرم افزار هاي كاربردي كه به كاربران امكان ميدهد تا وظايف معيني را مثل واژه پردازي انجام دهند. 

مديران داده ها و پايگاه هاي اطلاعاتي بايد داراي مدرك ليسانس در علوم كامپيوتر و حداقل سه سال سابقه در برنامه نويسي كامپيوتر يا مديريت داده ها و يا پايگاه هاي اطلاعاتی باشند. برخي از استخدام كنندگان الزم ميدانند يا ترجيح ميدهند كه داوطلبان اين شغل داراي مدرك خاصي از طرف فروشندگان محصوالت باشند. علاوه بر مهارت هاي قوي در امر برنامه نويسي كامپيوتر و دانش و تجربۀ وسيع در ارتباط با نرم افزار هاي ادارۀ پايگاه هاي اطلاعاتی ، اداره كنندگان داده ها و پايگاه هاي اطلاعاتی بايد داراي مهارت هاي ارتباطي قوي در جهت آموزش نحوۀ كار با پايگاه هاي اطلاعاتی طراحي شده توسط خودشان به كاربران غير فني باشند. ازآن زمان كه فناوري اينترنت امكان قرار دادن پايگاه هاي اطلاعاتی روي شبكۀ جهاني وب را به وجود آورده است، نحوۀ دسترسي به اين پايگاه ها و حفظ امنيت آنها روز به روز از اهميت بيشتري براي شاغلين در اين مشاغل برخوردار شود و نرم افزارهای سیستمی که به کنترل سخت افزار میپردازند. 

مهندس نرمافزار و آرشيتكت فني: كار مهندسين نرم افزار، برنامه ريزي، طراحي و اصلاح و تعديل نرم افزار هاي كاربردي، محيط هاي فني، انباره هاي اطلاعاتی ، سيستم هاي عامل و نرم افزار هاي ارتباط از راه دور است. اينها به جمع آوري نيازهاي كاربران و طراحي يا تعديل نرم افزار هاي كامپيوتري يا ارتباطي براي تناسب بيشتر با مشخصات و ويژگي هاي خاص موردنظر كاربران ميپردازند. بسياري از شاغلين در اين شغل، افرادي خويش فرما بوده و يا براي شركت هاي خدمات مشاوره كار مي كنند. برخورداري از مدرك ليسانس در علوم كامپيوتر، مهندسي كامپيوتر يا براي تصدي اين شغل مورد نياز است. از آنجا كه اين شغل يك شغل براي تازه واردين يا  اصطلاحا رياضيات معمولاً شغل اوليه در بدو ورود به سازمان نيست، داشتن تجربياتي در امر برنامه نويسي يا تحليل سيستم ها مورد نياز است. چون مهندسين نرمافزار و آرشيتكت هاي فني همچنين بايد قادر به انجام تحقيق و قيمت گذاري موارد انتخابي كارفر مايان خود باشند، برخي از استخدام كنندگان ترجيح ميدهند كه اين قبيل افراد، دوره ها و دروس مرتبط با حوزۀ ادارۀ امور بنگاه ها نظير حسابداري و مديريت را علاوه بر دروس فني براي تصدي اين مشاغل گذرانده باشند.

ج) مشاغل مرتبط با سیستم ها (نرم افزار سیستمی) 

شبكه هاي سيستمي، مجموعه اي از كامپيوترها و وسايل (از قبيل چاپگر و مودم) متصل به یكديگر از طريق يك ارتباط فيزيكي ميباشند. شبكه به كاربران امكان ميدهد تا داده ها و نرم افزارهاي كاربردي را که در يك كامپيوتر مركزي (سرور) ذخيره شده اند، به اشتراك بگذارند. وقتي همۀ كاربران در يك ساختمان يا دفتر مستقر باشند سيستم را شبكۀ محلي (LAN )مينامند. در صورتيكه از لحاظ جغرافيايي، كاربران در نقاط مختلفي پراكنده باشند اتصال آنها به یك سرور از طريق شبكۀ گستردۀ (WAN )خواهد بود. كاركنان عمليات سيستمي، كارشان تنظيم و نگهداري سيستم و كمك به كساني است كه به شبكه متصل اند.

1 -متخصصان عمليات سيستمي: كار اين افراد برنامه ريزي، ايجاد بهينه سازي ظرفيت و عملكرد شبكۀ سيستم اطلاعات و ارتباطات آن است. ايشان به مستندسازي نياز هاي كاربران براي سيستم پرداخته و مسئول خريد اجزاي سيستمي و تنظيم فني سيستم هستند. آنها به رفع مشكلات، نگهداري و ارتقاء سيستم عامل كامپيوتر يا سيستم ارتباط از راه دور آن ميپردازند. اين متخصصين، مسئول تدوين سياست ها و رويۀ لازم براي چگونگي دسترسي به شبكه و استفاده از آن بوده و اغلب مسئوليت سرپرستي اپراتورهاي كامپيوتر و شبكه در سطوح پايين تر را هم بر عهده دارند. اگرچه برخي شاغلين در اين زمينه فقط يك ديپلم دبيرستان دارند، اما اكثر كارفرمايان ترجيح ميدهند كه داوطلب اين شغل داراي مدرك كارشناسي در علوم كامپيوتر با سابقۀ كار در برنامه نويسي كامپيوتر يا تحليل نياز كاربران و طراحي و استقرار سيستمي كه بتواند اين نياز ها را تأمين كند، برخوردار باشند. متخصصين عمليات سيستمي ميتوانند در داخل يك سازمان يا براي يك شركت خدمات مشاورۀ كامپيوتر يا ارتباطات از راه دور مشغول به كار شوند.  

2 -اپراتور كامپيوتر و شبكه: اپراتور كامپيوتر و شبكه، مسئول و عهده دار امر راهبري تجهيزات كامپيوتري، توليد انواع گزارشات چاپي، و مراقبت از عمليات سيستم كامپيوتري و شبكه است. اين افراد به نصب، نگهداري و رفع مشكل سيستم هاي عامل، تجهيزات ارتباط از راه دور و سخت افزار كامپيوتري مشغول اند. ايشان به مراقبت از عملكرد سيستم كامپيوتري پرداخته و پشتيباني لازم را در جهت حل مسائل و مشكالت فني كاربران شبكه فراهم مي آورند. طيفي از انواع مختلف سوابق تحصيلي در كاركنان اين شغل ديده ميشود از ديپلمۀ دبيرستان با سوابق مرتبط تا ليسانس علوم كامپيوتر. اكثر كارفرمايان ترجيح ميدهند كه داوطلب اين شغل حداقل داراي مدرك تحصيلي پيش دانشگاهي يا گواهي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي در ارتباط با شبكه هاي كامپيوتري و پشتيباني از آن باشد. خلاقيت در حل مسئله و توانايي برقراري ارتباط و انتقال جنبه هاي فني كامپيوتر به كاربران غير فني، مهارت هاي مهمي براي شاغلين اين شغل به حساب مي آيد. كاركنان بايد همچنين از خود مهارت هاي خوب در زمينۀ ارائۀ خدمت به مشتري را نشان دهند. 

3 -تحليلگر كاربر و پشتيباني فني : كار اين فرد، كمك به تنظيم تجهيزات كامپيوتري و انجام عمليات پايه روي اين تجهيزات است. اين افراد ممكن است در داخل يك سازمان مشغول به كار بوده یا مسئول اداره یك مركز دريافت پيام هاي مشترياني كه سختافزار يا نرم افزارهاي شركت استخدام آنها را خريده اند، شوند. ايشان با دريافت پيام و سؤال مشتريان كه دچار مشكلي در ارتباط با كامپيوترهايشان شده اند به پاسخگويي مستقيم اين درخواست ها و سؤال ها پرداخته یا مشتري را به متخصصي كه مي تواند مشكل او را حل كند ارجاع ميدهند. سابقه تحصيلي مورد نياز براي تصدي اين شغل، دامنه اي از فارغ التحصيلي دبيرستان تا مدرك دانشگاهی را در بر ميگيرد. بسياري از كارفرمايان داوطلبان را مجبور به گذراندن پارهاي از دروس يا دوره هاي فني نموده و ترجيح ميدهند، داوطلبين داراي گواهي يا مدركي در زمينه پشتيباني كامپيوتر داشته باشند. اين شغل ميتواند يك سكوي پرش براي ساير مشاغل مثل تحليلگر سيستم هاي كامپيوتري يا متخصص عمليات باشد. مهارت هاي ارتباطي در امر پشتيباني از كاربر و ارائه پشتيباني فني بسيار مهم است زيرا ايشان بايد نسبت به توضيح جنبه هاي فني سيستم به زبان غير فني و همه فهم براي كاربراني كه از كار با كامپيوترهايشان سرخورده شده اند، بپردازند. در سازمان هاي كوچك تر از شاغلين اين شغل ممكن احتمالاً است خواسته شود كه در ساير ظرفيت هاي موجود در خود، مثل دادن مشورت و توصيه در امر خريد تجهيزات كامپيوتري يا برنامه نويسي براي يك وب سايت به كار بپردازند. 

4 -آزمايش كننده سيستم: كار اين افراد، مستند سازي و اجراي طرح هاي آزمايش سيستم در جهت ارزيابي عملكرد نرمافزارهاي كاربردي و سيستم هاي اطلاعاتي و ارتباط از راه دور است. آزمايش كننده سيستم، همچنين به بررسي نياز هاي كاربران نهايي و انجام توصيه هايي در اين رابطه در زمان طراحي و ايجاد سيستم ها ميپردازد

اين افراد ممكن است در شركت هاي توليد كننده سخت افزار، مشغول به كار شده یا به كار در داخل يك سازمان معين  مدرك ليسانس علوم كامپيوتر يا مهندسي يا رياضي براي در جهت تقويت عملكرد سيستم سازمان بپردازند. معمولاً تصدي شغل ضرورت دارد. برخي از كارفرمايان، حتي داشتن مدرك پيش دانشگاهي يا گواهي گذراندن دوره هايي در زمينه مهندسي برق يا مطالعات كامپيوتر يا داشتن تجربيات مفيد در ارتباط با سيستم ها يا محصولي كه كارگر بايد مسئوليت آزمايش آن را عهده دار شود را هم در بدو استخدام قبول دارند. علاوه بر آگاهي سيستم يا محصول در حد تخصصي، فرد تست كننده سيستم بايد تجربياتي هم در ارتباط با روش هاي تضمين كيفيت و آگاهي هايي نيز در امر طراحي و ساختار اطلاعات داشته باشد. براي آنكه خريداران محصولات، همواره احساس راحتي بيشتري در كار با فناوري رايانه ها داشته باشند، در مورد آزمايش افراد متصدي آزمايش سيستم تأكيد خاصي بر آگاهي وي از روش ها و فنون تضمين كيفيت و چگونگي اطمينان از قابل استفاده بودن سيستم ها و محصولات كامپيوتري نهاده ميشود. به اين ترتيب مطمئنا آيندۀ بهتري در انتظار شاغلين اين شغل خواهد بود

 

برای مطالعه فصل  های قبلی این مقاله می توانید به لینک زیر مراجعه کنید

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل اول)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل دوم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل سوم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل چهارم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل پنجم)

امیدواریم از این مقاله بهره کافی را برده باشید وبرای شما مفید بوده باشد.

سؤالات خود در رابطه با این مقاله و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید


این مقاله فایلی برای دانلود ندارد
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.