آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل هشتم(بخش دوم))

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل هشتم(بخش دوم))

آيين نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

ماده ١ :به منظور تأمين مشاركت كارگران و كارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت كار، صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور در كارگاه‌ هاي مشمول و همچنين پيشگيري از حوادث و بيماري‌ هاي ناشي از كار، حفظ و ارتقاء سلامت كارگران و سالم سازي محيط هاي كار، تشكيل كميته‌ هاي حفاظت فني و بهداشت كار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آيين نامه در كارگاه‌ هاي كشور الزامي است

ماده ۲ :كارگاه‌ هايي كه داراي 25 نفر كارگر باشند، كارفرما مكلف است كميته اي به نام كميته حفاظت فني و بهداشت كار در كارگاه با اعضاي ذيل تشكيل دهد: 

 

1 -كارفرما يا نماينده تام الاختيار او

2 -نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه

3 -مديرفني و در صورت نبودن او يكي از سراستاد كاران كارگاه

4 -مسئول حفاظت فني

5-مسئول بهداشت حرفهاي 

تبصره ١ : مسئول حفاظت فني ميبايستي ترجيحاً از فارغ التحصيلان رشته حفاظت فني و ايمني كار باشد.

تبصره ۲ :مسئول بهداشت حرفه اي ميبايستي ترجيحاً فارغ التحصيل بهداشت حرفه اي يا پزشك عمومي مورد تأييد مركز بهداشت شهرستان باشد. 

تبصره ۳ :اعضاء كميته حفاظت فني و بهداشت كار با هزينه كارفرما بايستي در برنامه‌ هاي آموزشي و بازآموزي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار كه توسط ارگان‌ هاي ذي ربط برگزار ميگردد شركت نمايند.

تبصره ۴ :در كارگاه‌ هايي كه بين 25 تا 100 كارگر داشته باشند در صورتي كه یک يا دو نفر از اعضاء كميته در كارگاه حضور نداشته باشند جلسه كميته با حداقل سه نفر از افراد مذكور تشكيل ميگردد مشروط بر آنكه در اين كميته مسئول حفاظت فني يا مسئول بهداشت حرفه اي حضور داشته باشد.

 

ماده ۳ :در كارگاه‌ هايي كه كمتر از 25 نفر كارگر دارند و نوع كار آنها ايجاب نمايد با نظر مشترك و هماهنگ بازرس كار و كارشناس بهداشت حرفه اي محل، كارفرما مكلف به تشكيل كميته مذكور خواهد بود.

تبصره١ :دراينگونه كارگاه‌ ها كميته مذكور با سه نفر از اعضاء به شرح ذيل تشكيل ميگردد: 

١ -كارفرما يا نماينده تام الاختيار وي.

۲ -نماينده شوراي اسلامي كار يا نماينده كارگران كارگاه.

۳ -مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي. 

تبصره ۲ : صالحيت مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي براي اينگونه كارگاه‌ ها بايد به تأييد اداره كار و مركز بهداشت محل برسد.

تبصره ۳ :در كليه كارگاه‌ هايي كه كميته حفاظت فني و بهداشت كار با سه نفر تشكيل ميگردد، مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه اي ميتواند يك نفر باشد. مشروط برآنكه پس از آموزش‌ هاي لازم كه با هزينه كارفرما توسط مركز بهداشت و يا اداره كل محل حسب مورد تشكيل ميگردد، شركت نموده و گواهينامه لازمه را دريافت نمايد

ماده ۴ :جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار بايد الاقل هرماه یك بار تشكيل گردد و در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب يك نفر دبيراز ميان اعضاء كميته اقدام نمايند. تعيين زمان تشكيل جلسات و تنظيم صورتجلسات كميته به عهده دبير جلسه خواهد بود. 

تبصره ١ : در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پيشنهاد مدير كارخانه یا مسئول حفاظت فني و يا مسئول بهداشت حرفهاي، كميته تشكيل خواهد شد.

تبصره ۳ : كارفرما مكلف است يك نسخه از تصميمات كميته مذكور و همچنين صورتجلسات تنظيم شده را به اداره كار و مركز بهداشت مربوطه ارسال نمايد. 

ماده ۵ :وظايف كميته حفاظت فني و بهداشت كار به شرح ذيل است: 

١ -طرح مسائل و مشكلات حفاظتي و بهداشتي در جلسات كميته و ارائه پيشنهادات لازم به كارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازي محيط كار.

۲-انعكاس كليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پيشنهادات لازم جهت رفع آنها به كارفرماي كارگاه.

۳ -همكاري و تشريك مساعي با كارشناسان بهداشت حرفه اي و بازرسان كار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت كار.

۴ -توجيه و آشنا سازي كارگران نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.

۵ -همكاري با كارفرما در تهيه دستورالعمل هاي لازم براي انجام كار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنين استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.

۶ -پيشنهاد به كارفرما جهت تشويق كارگراني كه در امر حفاظت فني و بهداشت حفاظتي و بهداشت كار علاقه و جديت دارند.

۷ -پيگيري لازم به منظور تهيه و ارسال صورت جلسات كميته و همچنين فرم‌ هاي مربوط به حوادث ناشي از كار و بيماري‌ هاي ناشي از كار به ارگان هاي ذي ربط.

٨ -پيگيري لازم در انجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري به منظور پيشگيري از ابتلاء كارگران به بيماري‌ هاي ناشي از كار و ارائه نتايج حاصله به مراكز بهداشت مربوطه.

٩ -اعلام موارد مشكوك به بيماري‌ هاي حرفه اي از طريق كارفرما به مراكز بهداشت مربوطه و همكاري در تعيين شغل مناسب براي كارگراني كه به تشخيص شوراي پزشكي به بيماري‌ هاي حرفه اي مبتال شده و يا در معرض ابتال به آنها قرار دارند. (موضوع تبصره 1 ماده 92 قانون كار).

١٠ -جمع آوري آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتي و بهداشتي و تنظيم و تكميل فرم صورت نواقص موجود در كارگاه.

١١ -بازديد و معاينه ابزار كار و وسائل حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

۲ ١ -ثبت آمار حوادث و بيماري‌ هاي ناشي از كار كارگران و تعيين ضريب تكرار و ضريب شدت سالانه حوادث.

١۳ -نظارت بر ترسيم نمودار ميزان حوادث و بيماري‌ هاي حرفه اي و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محيط كار.

14-اعلام كانون‌ هاي ايجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در كارگاه.

١۵ -نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار.

١۶ -تعيين خطمشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي برحسب شرايط اختصاصي هر كارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط كار و پيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي و بيماري‌ هاي شغلي.

١۷ -تهيه و تصويب و صدور دستورالعمل‌ هاي اجرايي حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال در داخل كارگاه در مورد پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماري‌ هاي ناشي از عوامل فيزيكي، شيميايي، ارگونوميكي، بيولوژيكي و رواني محيط كار.

ماده ۷ :وجود كميته حفاظت فني و بهداشت كار و مسئولين حفاظت و بهداشت حرفه اي در كارگاه به هيچوجه رافع مسئوليت‌ هاي قانوني كارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود. 

اين آيين نامه در 7 ماده و 10 تبصره به استناد ماده 93 قانون كار جمهوري اسلامي ايران توسط وزارتخانه‌ هاي كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه شده و در تاريخ 11/4/74 به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد. 

وظایف کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

١ - طرح مسائل و مشکالت حفاظتی و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادهای لازم به کارفرما جهت رفع نواقص و سالم سازی محیط کار.

۲ -انعکاس کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادهای لازم جهت رفع آنها به کارفرما.

۳-همکاری و تشریک مساعی با کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار جهت اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار.

۴ -توجیه و آشنا سازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشت در محیط کار.

۵ -همکاری با کارفرما در تهیه دستور العمل های لازم برای انجام کار مطمئن،سالم و بدون خطر و همچنین استفاده درست از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

۶ -پیشنهاد به کارفرما جهت تشویق کارگرانی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.

۷ -پیگیری لازم به منظور تهیه و ارسال صورت جلسات کمیته و همچنین فرمهای مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری های ناشی از کار به نهادهای ذیربط.

٨ -پیگیری لازم در انجام معاینات پیش از استخدام و معاینات ادواری به منظور پیشگیری از ابتال کارگران به بیماری های ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه.

٩ -اعلام موارد مشکوک به بیماری های حرفه ای از طریق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاری در تعیین شغل مناسب برای کارگرانی که به تشخیص شورای پزشکی به بیماریهای حرفه ای مبتال شده و یا در معرض ابتال به آن قرار دارند.

10 -جمع آوری آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسائل حفاظتی و بهداشتی و تنظیم و تکمیل فرم صورت نواقص موجود در کارگاه.

١١-بازدید و معاینه ابزار کار، وسائل حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها.

١٢ -ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار کارگران و تعیین ضریب تکرار و ضریب شدت سالانه حوادث.

١۳-نظارت بر ترسیم نمودار میزان حوادث و بیماری های حرفهای و همچنین نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار.

١۴- اعلام کانون های ایجاد خطرات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه.

١۵-نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصولات و استقرار ماشین آلات و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن و همچنین تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار.

١۶ -تعیین خطمشی روشن و منطبق با موازین حفاظتی و بهداشتی برحسب شرایط اختصاصی هر کارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی محیط کار و پیشگیری از ایجاد حوادث احتمالی و بیماریهای شغلی.

١۷-تهیه و تصویب و صدور دستورالعمل های اجرایی حفاظتی و بهداشتی جهت اعمال در داخل کارگاه در مورد پیشگیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، زیست شناختی و روانی محیط کار.

خلاصه فصل 

شرکت های کامپیوتری همچون تمام شرکت های تولیدی، صنعتی و... دارای شرایط و ضوابطی هستند که تمام کارکنان آن موظف به رعایت آنها میباشند. البته این قوانین و شرایط از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت میباشد. البته لازم به ذکر است که در شرکت های کامپیوتری هم هرشخصی وظیفه و مسئولیت های خاص خود را دارد که باید به طور کامل آنها را انجام دهد. به زبان ساده، اشتغال عبارت است از حالتي از مشغوليت و به طور عام، شامل فعاليت‌ هايي است که توليد و خريد کالاها و خدمات با هدف فروش آنها به منظور کسب سود، دربر ميگيرد. 

صنعت نرم افزار برخالف بسیاری از صنایع نیازی به سرمایه سنگین برای شروع اولیه ندارد. حتی میتوان گفت در بسیاری مواقع نیاز به نیروی انسانی بی شمار نیز ندارد. برخی از محبوبترین و پولسازترین نرم افزارهای دنیا تنها با ایده یک یا چند نفر طراح نرم افزار و برنامهنویس ایجاد شده است.

ارگونومی به عنوان رشته ای از علوم كه با بهدست آوردن بهترین ارتباط میان کارکنان و محیط كاریشان، مرتبط است تعریف میشود. ارگونومی با ارزیابی قابلیتها و محدودیت های انسان (بیومكانیك و آنتروپومتری)، استرس های كاری و محیطی (فیزیولوژی كار و روانشناسی صنعتی)، نیروهای استاتیك و دینامیك روی بدن انسان (بیومكانیك)، احتیاط (روانشناسی صنعتی)، خستگی (فیزیولوژی كار و روانشناسی صنعتی)، طراحی و آموزش و طراحی ایستگاه كاری و ابزارها (آنتروپومتری و مهندسی)، سر و كار دارد. بنابراین ارگونومی از خیلی از علوم و مهندسی تشكیل یافته است. ارگونومی ست باید به طور قطع، عضو تیم ایمنی بوده و بازرسی کامل و جامع از صدمات محیط کار انجام داده و گزارشی از بازرسی که نیازهای کار و نیازهای مربوط به توانایی کارکنان را نوشته و ارائه دهد. اطلاعات به دست آمده از این گزارشات میتواند برای تعیین میزان آسیب کار مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت های بزرگ و فراملی عمدتا گزارشاتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها را هر ساله منتشر کرده و در دسترس عموم قرار میدهند که در آن با بر شمردن برخی از ضوابط و اصول کاری گزارشی از فعالیت های اجتماعی، سرمایه گذاری اجتماعی و مشارکت های اجتماعی خود ارائه میدهند. 

 

 

امیدواریم از این مقاله بهره کافی را برده باشید وبرای شما مفید بوده باشد.

سؤالات خود در رابطه با این مقاله و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید


این مقاله فایلی برای دانلود ندارد
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.