آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل نهم(بخش دوم))

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل نهم(بخش دوم))

شبه کد (Pseudo Code ) 

عمليات پالايش را میتوان در رابطه با هر مرحله با استفاده از «شبه - کد»، دنبال کرد. شبه کد، الگوريتمی برای بيان عملياتی است که میبايست توسط يک روتين محقق گردد. در اين راستا از يک گرامر مشابه انگليسی، استفاده میگردد.

شبه کد، عملياتی را که يک روتين میبايست انجام دهد، بدون اتکا به گرامر يک زبان برنامه نويسی خاص، تشريح می نمايد. شبه کد، زبانی مبتنی بر گرامری خاص نبوده و الگوريتمی از عمليات مورد نظر که میبايست توسط يک روتين انجام شود را مشخص مینمايد. مزيت شبه کد، شباهت زياد آن به زبان انگليسی است و میتوان آن را با افرادي که برنامه نويس نبوده و به نوعی در فاز طراحی صاحب نظر میباشند، به اشتراک گذاشت تا صحت استنباطات حاصل شده تأیيد و يا اصلاح گردد.(در فاز طراحی میبايست يک ارتباط مستمر با کاربران صاحب نظر برقرارگردد، ما قرار است مسئله آنان را حل نمایيم نه مسئله خود را و يا نمیخواهيم مسئله ای ديگر را بر حجم مسائل آنان اضافه نمایيم!) بدين ترتيب، امکان تشخيص خطا و اعمال تعييرات لازم در خصوص برخورد با خطاهای احتمالی در ابتدا فراهم میگردد (يکی از اصول مهندسی نرم افزار در اين رابطه به اين موضوع اشاره مینمايد که به هر ميزان که زمان کشف يک خطا در چرخه حيات يک برنامه سريعتر باشد، هزينه برخورد با خطا کاهش خواهد يافت). 

پس از آگاهی از اهداف ارائه شده در شبه کد، میتوان به سادگی اقدام به ترجمه شبه کد مربوطه به کدهای برنامه نويسی با استفاده از زبان مورد نظر نمود. فراموش نکنيم که طراحی خوب، همواره پياده سازی سادهتر برنامه ها را به دنبال خواهد شد. 

مستندات نرم افزار

مستندات نرم افزار، به هر مطلبي كه به اطلاعاتي درباره ايجاد عمليات يا استفاده از نرم افزار اشاره دارد، گفته ميشود و بايستي حداقل شامل موارد زير باشد:  

- توصيفي از نيازمندي‌ ها و اهداف درخواست كننده نرم افزار

- امكان سنجي‌ ها و بررسي نيازمندي‌ هاي نرم افزار

- توصيفي از معماري سيستم كه براساس آن تصميمگيري ميشود آيا سيستم پياده سازي گردد يا خير؟

- تعيين معماري و چارچوب سيستم، شامل: توصيفي از روش طراحي، مراحل طراحي، عملكرد برنامه‌ هاي سيستم و داده‌ هايي كه بين قسمت‌ هاي مختلف برنامه‌ ها رد و بدل ميشوند.

- ليست برنامه‌ ها به همراه توضيحات لازم در قسمت‌ هايي كه كد برنامه پيچيده است.

- مستندات ارزيابي سيستم كه شامل نتايج آزمون‌ هاي انجام شده برروي سيستم ميباشد. 

- تعيين بودجه، زمان و نيروي انساني مورد نياز براي توليد نرم افزار

- راهنماي استفاده از سيستم، كه به كاربر ميگويد چگونه سيستم را نصب نمايد و آن را به كار گيرد.

- مستندات نگهداري سيستم كه مشكلات شناخته شده نرم افزاري و سخت افزاري را توضيح ميدهد و نكاتي را كه در مراحل طراحي سيستم جهت توسعه سيستم در نظر گرفته شده است، شرح ميدهد. 

نكته مهمي كه بايد در طول حيات يك نرم افزار در نظر داشت اين است كه هنگامي كه تغييراتي در سيستم ايجاد ميشود تمام مستندات مربوط به آن بايستي بهنگام گردد تا باز هم از طريق سازگاري مستندات با نرم افزار، كارايي لازم دراستفاده از نرم افزار وجود داشته باشد. گارگ و اسكاچي پيشنهاد كردند به همراه مستندات از نرم افزاري استفاده شود كه روابط بين مستندات در آن ثبت شده باشد و زماني كه تغييراتي در هريك از مستندات داده ميشود، مستندات وابسته ديگر كه بايستي بهنگام شوند در آن مشخص گردد. براي توليد مستندات بهينه بايستي به مراحل توليد نرم افزار توجه  كرد. معمولاً توليد نرم افزار در روش هاي متداول شامل مراحل زير است: 

مرحله UR -بيان نيازهاي كاربر يا User Requirements 

مرحله SR -بيان نيازهاي نرم افزار يا Software Requirements 

مرحله AD -طراحي معماري يا Architectural  Design 

مرحله DD -طراحي تفضيلي و توليد برنامه يا Detailed  Design 

مرحله TR -انتقال و واگذاري نرم افزار براي بهره برداري يا Transfer of the Software   

مرحله OM -بهره برداري و نگهداري سيستم يا Operation &Maintenance  

در ادامه توضيحات هريك از مراحل فوق به صورت خلاصه بيان ميگردد.  

مرحله بيان نيازهاي كاربر )UR :) در اين مرحله كليه نيازهاي كاربر توسط كاربر بيان ميگردد. در روش‌ هاي جديد سيستم‌ هاي اطلاعاتي به آن مهندسي خواسته‌ ها گفته ميشود.

مرحله نيازهاي نرم افزار )SR :) در اين مرحله تمام خواسته‌ هاي كاربر از نظر تكنيكي و اقتصادي بررسي ميگردد و تصميمي مبني بر اينكه آيا سيستم جديدي پياده سازي شود يا خير، گرفته ميشود.

مرحله طراحي معماري )AD :) از طراحي معماري ميتوان به عنوان مهم ترين مرحله از مراحل توليد نرم افزار نام برد كه ميبايست در آن تمام نيازهاي نرم افزار را به صورت ساخت يافته و در قالب نمودارهاي گردش اطلاعات نمايش داد. براي طراحي يك نرم افزار روشهاي مختلفي از جمله طراحي شيءگرا، طراحي تابعي، طراحي بلادرنگ، طراحي Base Form و طراحي Driven Menu وجود دارد كه بسته به نظر طراح سيستم يكي از روشهاي بيان شده، براي طراحي درنظر گرفته ميشود. 

مرحله طراحي تفضيلي و توليد برنامه )DD :) در مرحله طراحي تفضيلي، طراحي‌ هاي انجام شده در مرحله طراحي معماري بصورت نهايي درمي آيد. هدف اين مرحله، طراحي تكنيكي سيستم جديد با جزئيات كافي است. خروجي‌ هاي اين مرحله عبارتند از سند طراحي تفضيلي، برنامه، سند راهنماي كاربر (SUM )و مستندات آزمون‌ هاي انجام شده برروي سيستم. پس از برنامه نويسي، رفع خطاها و بازبيني برنامه‌ ها، آزمون‌ هاي مختلفي انجام ميشود كه بايستي مستنداتي براي هر آزمون تهيه گردد. اين آزمون ها عبارتند از: آزمون واحد، آزمون يكپارچگي، آزمون سيستم، آزمون پذيرش. توليد‌ كنندگان نرم افزاري بايستي طرح آزمون واحد را در مرحله طراحي تفضيلي، طرح آزمون يكپارچگي را در مرحله طراحي معماري و طرح آزمون سيستم را در مرحله بيان نيازهاي نرم افزار تهيه كنند. همچنين طرح آزمون پذيرش، توسط كاربر بايستي در مرحله بيان نيازهاي كاربر توسط درخواست كنندگان سيستم تهيه ومستند گردد. 

مرحله انتقال و واگذاري نرم افزار براي بهره برداري )TR :) در اين مرحله نرم افزار در محيط عملياتي نصب ميگردد تا قابليت‌ هايی كه براي نرم افزار در سند نيازهاي كاربر ذكر شده، به نمايش گذارده شود. مرحله انتقال نرم افزار با پذيرش موقت نرم افزار آغاز و با شروع مرحله بهره برداري خاتمه مي‌يابد. 

مرحله بهره برداري و نگهداري سيستم )OM :) اين مرحله كه توليد كنندگان نرم افزار نيز در آن مشاركت دارند تا زمان پذيرش نهايي نرم افزار ادامه مي‌يابد و عملكرد سيستم براي مدتی مورد بررسي قرار ميگيرد تا از تطابق عملكرد واقعي سيستم با نيازهاي كاربر اطمينان حاصل گردد و امكانات توسعه سيستم و قابليت هاي جديد در آينده بررسي شود.

با توجه به مراحلي كه در بالااشاره شد، در هر مرحله مستنداتي كه توليد ميشوند عبارتند از: 

- مرحله بيان نيازهاي كاربر (UR ):سند نيازهاي كاربر (URD)

-مرحله نيازهاي نرم افزار (SR) :سند نيازهاي نرم افزار (SRD)

- مرحله طراحي معماري (AD) :سند طراحي معماري (ADD)

- مرحله طراحي تفضيلي و توليد برنامه (DD) :سند طراحي تفضيلي (DDD)

- مرحله انتقال و واگذاري نرم افزار براي بهره برداري (TR):سند انتقال و واگذاري نرم افزار (STD)

- مرحله بهره برداري و نگهداري سيستم (OM) :سند نگهداري سيستم (SMD) 

با توجه به آنچه در مراجع مختلف به خصوص استانداردهاي IEEE ذكر شده است، هريك از مستندات فوق الذكر شامل موارد زيادي است كه مندرجات اين مستندات به طور خلاصه در جدول شماره زیر ارائه شده است.

 نام سند مندرجات 
سند نيازهاي كاربر تعيين محيط عملياتي، تشخيص نيازهاي كاربر 
سند نيازهاي نرم افزار هدف از تهيه سند، دامنه نرم افزار، تعاريف، مفاهيم، سرنام‌ ها، مخفف‌ ها، مأخذ و مراجع، مرور اجمالي سند، شرح ارتباط نرم افزار با پروژه هاي قبلي، جاري و آتي، شرح وظايف عمده نرم افزار، شرح این كه نرم افزار در كجا و توسط چه كسي مورد استفاده قرار ميگيرد و چه كسي آن را راهبري مي كند، سخت افزار و سيستم عامل مورد نياز نرم افزار، شرح ارتباط نرم افزار با ساير سيستم ها، شرح محدوديت هاي درخواستي از طرف كاربر، شرح مدل منطقي سيستم با استفاده از يك روش تجزيه و تحليل شناخته شده، شرح نيازهاي ويژۀ نرم افزار، ارائۀ يك ماتريس براي رديابي نيازهاي نرم افزار در قبال نيازهاي كاربر
سند طراحي معماري هدف از تهيه سند، دامنه نرم افزار، تعاريف، مفاهيم، سرنام‌ ها، مخفف‌ ها، مأخذ و مراجع، مرور اجمالي سند، مرور اجمالي نرم افزار، روش طراحي، شرح سيستم و طراحي آن همراه با نمودارهاي لازم، مشخصات طراحي، امكان سنجي و براورد منابع، ارائۀ يك جدول ارجاعات متقابل بين مؤلفه‌ هاي طراحي شده و نيازهاي نرم افزار 
سند طراحي تفضيلي هدف از تهيه سند، دامنه نرم افزار، تعاريف، مفاهيم، سرنام‌ ها، مخفف‌ ها، مأخذ و مراجع، مرور اجمالي سند، استانداردهاي طراحي و مستند سازي و برنامه سازي، قراردادهاي نامگذاري برنامه ها و فايل‌ ها، ابزار توليد نرم افزار، مشخصات طراحي و مؤلفه‌ ها، ليست متن برنامه‌ ها، ارائۀ يك جدول ارجاعات متقابل بين مؤلفه‌ ها و نيازهاي نرم افزار 
راهنماي كاربر نرم افزار  1 -مقدمه شامل: شرح هدف سند، هدف نرم افزار، نحوۀ استفاده از راهنما، مستندات وابسته و قراردادها، 2 -شرح نرم افزار 3 -بخش دستورالعمل ها شامل: احتياط و هشدارها، روال‌ هاي برپاسازي و راه اندازي سيستم، خطاهاي احتمالي، دلایلآنها و چگونگي رفع خطاهاي پيش آمده 4 -بخش مراجعه شامل ارائۀ مثال هاي از عمليات نرم افزار، شرح روال هاي ترميم سيستم، فهرست كليۀ پيغام‌ هاي خطا، واژه نامه و نمايه 
سند آزمون هاي نرم افزار خلاصه اي از عناصر نرم افزار، فهرست عناصري كه بايستي مورد آزمون قرارگيرند، شرح مشخصات داده‌ هاي ورودي براي انجام آزمون و نتايج مورد انتظار، طرح كلي انجام آزمون، شرح معيارهاي قبول يا رد يك آزمون، فهرست عناصري كه بايستي قبل و بعد از آزمون تحويل داده شوند، شرح ويژگي‌ هاي لازم براي محيط آزمون، شرح مشخصات كساني كه اجازه ميدهند آزمون انجام شود، آزمون را انجام ميدهند، نتايج آزمون را بررسي مي‌كنند و كامل بودن آن را تأييد مينمايند، مشخصات نيروي انساني لازم براي انجام آزمون‌ ها همراه با سطح مهارت مورد نياز، خلاصه اي از زمان انجام فعاليت هاي آزمون
سند انتقال نرم افزار هدف از تهيه سند، دامنه نرم افزار، تعاريف، مفاهيم، سرنام‌ ها، مخفف ها، مأخذ و مراجع، مرور اجمالي سند، شرح چگونگي نصب و راه اندازي نرم افزار، شرح چگونگي ساخت نرم افزار متن اصلي برنامه، فهرست عناصر پيكربندي قابل تحويل، خلاصۀ گزارش آزمون پذيرش و نتيجۀ آن، فهرست گزارش مشكلات نرم افزار در طي مرحلۀ انتقال نرم افزار، فهرست در خواست هاي تغيير و اصلاح نرم افزار در طي مرحلۀ انتقال نرم افزار 
سند نگهداري سيستم شرح محصول توليد شده، شرح برنامه ريزي اصلي و آنچه  که عمال اتفاق افتاده است، ارائۀ حجم برنامه براورد شده در پايان مرحله طراحي معماري، ارائۀ حجم برنامه واقعي در پايان مرحله انتقال نرم افزار، فهرست مستندات پروژه همراه با تعداد كلمات و صفحات، حجم كار براورده شده و واقعي، ارائۀ براوردهاي بهره وري به عنوان مثال تعداد خط برنامه نوشته شده در روز، خلاصۀ فعاليت‌ هاي تضمين كيفيت، فهرست منابع كامپيوتري اعلام شده در پايان مرحله طراحي معماري و منابع استفاده شده در پايان مرحله انتقال نرم افزار 

 مندرجات سند نيازهاي كاربر (URD) 

اين سند هميشه قبل از آغاز يك پروژه نرم افزاري تهيه ميگردد كه در آن كليه نيازهاي كاربر گنجانده ميشود و لازم است حداقل حاوي مطالب زير باشد:

- ارزيابي درخواست كاربر با در نظر گرفتن حيطه كاري و امكان پذيري آن

- ارائه يك نمودار مفهومي که نشان دهنده درك اوليه از نيازهاي كاربر است و در آن ورودي‌ ها و خروجي های سيستم مشخص گرديده است.

- تخمين و ارزيابي بسيار كلي در زمينه هزينه، زمان، نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز و منافعي كه در صورت قبولدرخواست كاربر، پيشبيني ميشود.

- مصاحبه‌ ها، يادداشت‌ ها و نتايج به دست آمده در خالل مرحله UR( مهندسي خواسته‌ ها)

- شرحي از كليه محدوديت‌ هايي كه كاربر براي هر راه حل پيشنهادي، تحميل خواهد نمود.

- شرح قابليت‌ ها و عملكردهاي اصلي نرم افزار

- شرح مسائل و مشكلات موجود

- توصيفي از خواسته‌ هاي مربوط به توسعه و افزايش قابليت نرم افزار   

در نهايت پس از بررسي نيازهاي كاربر كميت هايی جهت تصميم گيري در مورد قبول يا رد درخواست كاربر تشكيل ميگردد و نتايج اين تصميم گيري در سند نيازهاي كاربر ثبت مي گردد. ضمنا كنترل و نظارت بر تغييرات اين سند بر عهده كاربر ميباشد. 

سند نيازهاي نرم افزار (SRD) 

اين سند دربرگيرنده نتايج حاصل از امكان سنجي‌ ها، تجزيه و تحليل‌ هايي است كه پيرامون سيستم نرم افزاري انجام گرفته است و بايستي حداقل حاوي مطالب زير باشد:

- تخميني از هزينه‌ ها و منابع مورد نياز شامل منابع سخت افزاري، نرم افزاري، نيروي انساني، تخصص‌ هاي مورد نياز و تخمين نفر

- ساعت هر تخصص (حداكثر تا 20 %خطا)

- شرح محدوديت هاي تعيين شده توسط مدير پروژه و درخواست كننده سيستم نرم افزاري

- توصيفي از سيستم نرم افزاري موجود در قالب نمودار (مثلاً ترسيم نمودار جريان داده براي سيستم موجود)

- ارائه يك يا چند راه حل براي سيستم پيشنهادي

- بيان نيازهاي سيستم پيشنهادي

- شرح عمليات و وظايفي كه سيستم پيشنهادي انجام ميدهد.

- ايجاد يك جدول ارجاع متقابل كه در آن براي هر نياز، نرم افزار ارجاعي به خواسته‌ هاي كاربر وجود دارد.

 سند طراحي معماري (ADD) 

بسته به نوع طراحي، مستندات اين مرحله ميتوانند در هر شكل و نوع اندكي متفاوت باشد. مثلاً در طراحي شيءگرا بهتر است نمودار سلسله مراتبي سيستم رسم و مستند گردد تا ارتباط بين اشيا مشخص شود و ترسيم يك شبكه كاري كه نشان ميدهد چه اشيايي از سرويس‌ هاي اشيا ديگر استفاده مي‌كند، نيز مناسب است. اما در طراحي Form Base كه سيستم شامل تعداد زيادي فرم ميباشد، بايستي اطلاعاتاين فرم‌ ها مستند گردد تا نشان دهد در هر فرم مجموعه هاي اطلاعاتي و فرم هاي قبلي و بعدي کدامند. همچنين فايل هاي در برگيرنده اين فرم‌ ها و برنامه‌ هايي كه از طريق فرم‌ ها احضار ميشوند، مشخص گردند. ولي به طور كلي سند طراحي معماري ميبايست شامل موارد مشترك زير باشد: 

- تأييديه كاربر براي طراحي سيستم

- تأييد و تعهد طراحان سيستم مبني براينكه طراحي طبق جدول زمان بندي تعيين شده، انجام خواهد شد.

- برنامه زمان بندي براي انجام پروژه

- استانداردها و قراردادهاي پروژه که شامل: 

1 -استانداردهاي طراحي كه بايستي روش طراحي شرح داده شود و يا به يك روش استاندارد ارجاع داده شود.

2 -استانداردهاي مستند سازي شامل شرح، شيوه و ابزار مستند سازي

3 -انتخاب زبان برنامه نويسي

4 -استانداردهاي برنامه نويسي و قواعد نامگذاري فايل‌ ها، جداول، فرم‌ ها و برنامه‌ ها

5 -ابزارهاي توليد نرم افزار

- روش مورد استفاده در طراحي سيستم

- توصيفي از طراحي سيستم به همراه نمودارهاي جريان داده سيستم پيشنهادي

- طراحي مقدماتي ساختار فايل‌ ها، پايگاه داده‌ ها و ساختمان داده ورودي و خروجي‌ ها - شرح وظايف سيستم

- امكان سنجي و براورد هزينه‌ ها، منابع سخت افزاري و نيروي انساني مورد نياز )حداكثر با 10 %خطا)

- ارائه يك جدول ارجاع متقابل از مؤلفه‌ هاي طراحي به نيازهاي نرم افزار

 سند طراحي تفضيلي (DDD) 

در سند طراحي تفضيلي حداقل بايستي موارد زير گنجانده شود: 

- مشخصات طراحي که شامل:  

1 -ترسيم نمودارهاي جريان داده سيستم پيشنهادي كه كليه نمودارهاي ترسيم شده در مرحله طراحي معماري در اين مرحله با جزئيات كامل شكسته ميشود و بايستي در فرم‌ هايي براي هر پردازه، منطق اصلي پردازش اطلاعات شرح داده ميشود

2 -ترسيم نمودار ساختاري سيستم (SSC )كه در آن زيرسيستم ها و ارتباط آنها با يكديگر تعيين ميشود و براي زيرسيستم ها مشخصات كامل فايل‌ ها و جداول آنها و نحوه ارتباط آنها با يكديگر مشخص ميگردد.

3 -ترسيم نمودار ارتباط بين (ERD )كه بايستي كليه موجوديت‌ هاي سيستم شناسايي و ارتباط بين آنها مشخص گردد.

4 -مشخصات و شرح ورودي‌ ها و خروجي‌‌ هاي سيستم 

- ليست كد و مشخصات كامل برنامه‌ ها، شامل نام برنامه، نام فايل‌ ها و جداول ايجاد شده يا استفادهشده در برنامه، ورودي‌ ها و خروجي‌ هاي برنامه، نام برنامه‌ هاي فراخواننده اين برنامه يا برنامه‌ هاي فراخواني شده در اين برنامه و در صورت لزوم فلوچارت هر برنامه

- تعيين پيكربندي نهايي سخت افزار، نرم افزار و شبكه مورد نياز سيستم

- ارائه يك جدول ارجاع متقابل بين مؤلفه‌ ها و نيازهاي نرم افزار

سند راهنماي كاربر (SUM) 

يكي از خروجي‌ هاي مرحله طراحي تفضيلي، سند راهنماي كاربرميباشد. اين سند بايستي حداقل شامل موارد زير باشد:  

- نحوه استفاده از اين سند - بيان كليه قراردادهاي به كار رفته در ساختار نحوي و نگارشي مطالب

- شرح سيستم شامل اهداف سيستم، قابليت‌ ها و محدوديت‌ هاي سيستم، ترتيب و توالي هريك از فعاليت‌ هاي سيستم، شرح منوها، مشخصات كامل ورودي ها و خروجي هاي سيستم

- بيان نحوه تأمين امنيت سيستم

- پيغام هاي خطا و دلایل آنها و راهكارهاي رفع آنها

- روال هاي ترميم سيستم بعد از از كار افتادن سيستم

- روال پشتيباني در صورت اتفاقات غيرمترقبه 

براي سهولت كار، راهنماي كاربر ميتواند به عنوان بخشي از يك راهنماي حين كار باشد، تا كاربر بتواند با انتخاب كلمات كليدي، از توضيحات و راهنماي هر بخش استفاده نمايد. 

مستندات آزمون 

مستندات آزمون واحد، يكپارچگي، سيستم و پذيرش شامل موارد مشترك زير است:

- نام آزمون

- تاريخ شروع و خاتمه آزمون

- مشخصات افرادي كه آزمون را انجام ميدهند و نتايج كامل بودن آزمون را تأييد مي‌كنند.

- محدوديت‌ هاي خاص آزمون

- ليست متغيرها و ورودي ها به هر بخش

- ليست گزارشات و خروجي‌ هاي هر بخش

- نتيجه آزمون 

سند انتقال و واگذاري نرم افزار براي بهره برداري (STD) 

سند انتقال نرم افزار بايستي حداقل شامل موارد زير باشد:  

- تاريخ نصب و نام نصب كننده سيستم نرم افزار

- حداقل سخت افزار موجود براي نصب سيستم

- نرم افزارهاي لازم جهت نصب سيستم

- خلاصه اي از گزارش آزمون پذيرش

- شرح چگونگي نصب، راه اندازي و اجراي سيستم نرم افزاري برروي كامپيوتر

- گزارشي از درخواست تغيير يا اصلاح نرم افزار در طي مرحله انتقال نرم افزار

- نوع نصب سيستم نرم افزاري 

سند نگهداري سيستم (SMD) 

در مستندات اين مرحله بايستي تاريخ بررسي و دوره بررسي سيستم مشخص گردد. سپس گزارشاتي كه در اين دوره تهيه ميگردد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و خطاهاي احتمالي و يا درخواست‌ هاي جديد كاربر بررسي گردد. همچنين بايستي هزينه واقعي ايجاد و توسعه سيستم با هزينه پيشبيني شده مقايسه گردد و هرگونه پيشنهادي كه باعث بهبود وضعيت سيستم در آينده خواهد شد، مشخص گردد. سپس اعالميه پذيرش نهايي سيستم از طرف نمايندگان كاربران، تهيه و به توليد‌كنندگان نرم افزار تحويل داده شود و به مستندات اين مرحله ضميمه گردد. 

 خلاصه فصل  

سیستم مجموعه ای است که از اجزای به هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی مینماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت میکند.

یک سیستم اطلاعات سه فعالیت عمده انجام میدهد. ابتدا اطلاعاتی را از منابع درونسازمانی یا برون سازمانی به عنوان ورودی دریافت میکند. سپس بر روی اطلاعات دریافت شده کارهایی انجام میدهد تا اطلاعات مورد نظر سیستم را تولید کند. در نهایت، اطلاعات تولید شده را در اختیار کاربر در نظر گرفته شده مثلاً یک مدیر یا یک کارمند قرار میدهد.

سیستم‌ های اطلاعات پتانسیل ارائه سه نوع مزیت به سازمان را دارا هستند: بهبود بهره وری، بهبود اثربخشی و مزیت رقابتی. تجزیه تحلیل سیستم ها عبارت است از شناخت جنبه های مختلف سیستم و آگاهی از چگونگی عملکرد اجزای تشکیل دهنده آن و بررسی نحوه و میزان ارتباط بین اجزای آن به منظور دستیابی به مبنایی جهت طرح و اجرای یک سیستم مناسب تر. طراحی پايگاه داده و ايجاد نمودار ارتباط موجوديت ها (ERD )يکی از مهم ترين بخش های چرخه حيات توسعه يک نرم افزار است که در برخی موارد از آن به عنوان مهم ترين بخش نيز نام برده میشود

هر برنامه، میبايست دارای يک طرح و يا الگو بوده تا برنامه نويس براساس آن عمليات خود را دنبال نمايد. از ديدگاه برنامه نويسان، هر برنامه نيازمند يک الگوريتم است. به عبارت ساده، الگوريتم، بيانهای روشمند به منظور حل يک مسئله به خصوص است. از منظر برنامهنويسان، الگوريتم به منزله يک طرح کلی و يا مجموعه دستورالعمل هایی است که با دنبال نمودن آنان، برنامه ای توليد میگردد

هر برنامه را صرفنظر از ميزان پيچيدگی آن، میتوان به پنج مرحله اساسی تجزيه کرد: مقدار دهی اوليه، ورودی، پردازش، خروجی و پاکسازی. 

مستندات نرم افزار، به هر مطلبي كه به اطلاعاتي درباره ايجاد، عمليات يا استفاده از نرم افزار اشاره دارد، گفته ميشود. 

 

 

 

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل اول)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل دوم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل سوم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل چهارم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل پنجم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل ششم بخش 1)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل ششم بخش 2)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل هفتم)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل هشتم بخش 1)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل هشتم بخش 2)

آشنایی مهارت های عمومی برنامه نویسی (فصل نهم بخش 1)

 

 

امیدواریم از این مقاله بهره کافی را برده باشید وبرای شما مفید بوده باشد.

سؤالات خود در رابطه با این مقاله و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید

 


این مقاله فایلی برای دانلود ندارد
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.