آموزش لینک بیلدینگ فصل اول

آموزش لینک بیلدینگ فصل اول

پیشگفتار

لینک بیلدینگ فرایندی است که از وب سایت های دیگر به سایت شما، هایپرلینک گرفته میشود. هایپرلینک راهی برای کاربران است تا بین صفحات مختلف اینترنت حرکت کنند .

لینک بیلدینگ سننگ بنای بیشنتر تلاش های بهینه سنازی موتورهای جسنتجو است. لینک رابطه بسیار قوی با رتبه بندی بالا در موتورهای جسنتجویی هموون گوگل دارد. اما یکی از مشکلات اصلی و رای  برای بیشتر کسب و کارهای کوچک، سنناخت لینک های با کیفیت اسننت. بیشننتر کسننب و کارهای کوچک، آشنننایی کافی با بهترین فاکتورهای سئو ندارند و از موارد دیگری اسنتفاده می  کنند که زیاد هم شنناخته شده نیست. این کار یک اشتباه محض است.

همانطور که خودتان هم می دانید، موتورهای جستجو در مورد تبادلات لینک سخت گیری زیادی نشان می دهد و اهمیت زیادی برای سایر رویکردهای لینک بیلدینگ قائل است. بنابراین بهتر است استفاده از این روش های قدیمی را کنار بگذارید و به دنبال روشی بهتر برای ایجاد ترافیک در سایت خود باشید .

در این مقاله مفاهیم و روشهای اصولی لازم جهت لینک بیلدینگ را به زبان سادهتر بیان مینماییم.

مطالب این مقاله ترجمه شده برترین مقالات سایت MOZ میباشد. سایت MOZ یکی از برترین سایت های جهان در زمینه خدمات سئو میباشد. این سایت از سال 2008 راه اندازی شده است و ابزارهای زیادی برای مدیریت دامین، ابزارهای کلیدواژه ای کلیدواژه ها و همچنین رقابت دامین را در اختیار دارد.

امید است، این مقاله مورد توجه تمامی خوانندگان عزیز قرار گیرد.

فصل اول: لینک بیلدینگ چیست و چرا مهم است؟

اگر به تازگی به موضنوع لینک بیلدینگ علاقه مند شده اید و یا حتی اگر مدت هاست که به این کار مشغول هستید، مطمئن باشید این آموزش چیزهای زیادی برای یادگرفتن در مورد لینک بیلدینگ دارد. چشم اندازلینک بیلدینگ و SEO همیشنه در حال تغییر است و امروزه اهمیت ساخت لینک های با کیفیت بسیار  افزایش یافته است؛ به طوری که تا به حال این اهمیت تا این حد افزایش نیافته بود.

شناخت کیفیت لینکها و رقابت کیفی را میتوان از اصول رقابت در لینک بیلدینگ دانست و این مسئله به  این زودی تغییر نمیکند. این آموزش برای راهنمایی ش ما در جهت درس ت و پیش رفت س ریع در امر لینک بیلدینگ طراحی شده است. نکات زیادی برای یادگیری وجود دارد اما در این آموزش همه چیز ساده سازی شده است و مثال های زیادی نیز مطرح شده است. امیدواریم از این آموزش در جهت لینک بیلدینگ استفاده کنید.

لینک بیلدینگ چیست؟

لینک بیلدینگ فرایندی است که از وب سایت های دیگر به سایت شما، هایپرلینک گرفته میشود. هایپرلینک راهی برای کاربران اسنت تا بین صنفحات مختلف اینترنت حرکت کنند. موتورهای جستجو از لینک ها برای پیمودن وب اسنتفاده میکنند. این موتورهای جستجو با استفاده از لینکها بین صفحات وب سایت شما و تمام وب سایت های دیگر جستجو می کنند. روش های زیادی برای لینک ها و لینک بیلدینگ وجود دارد و با وجود تفاوت آن ها از نظر دشواری، سئوکاران بر این دیدگاه که لینک بیلدینگ یکی از سخت ترین قسمتهای کارشان است، اتفاق نظر دارند .تعنداد زینادی از سنننئوکناران زمان زیادی برای انجام این کار صنننرف میکنند. به همین دلیل اگر می توانید هنر سنازماندهی لینک های با کیفیت را به دسنت آورید میتوانید برای بدست آوردن جایگاه های برتر نتای  موتورهای جستجوSERP) ) وارد رقابت شوید.

چرا لینک بیلدینگ برایSEO  مهم است؟

آناتومی هایپرلینک

برای دانستن اهمیت لینک بیلدینگ، ابتدا مهم اس ت که اس اس تش کیل لینکها، طریقه یافتن لینک ها توسط موتورهای جستجو و تفسیر موتورهای جستجو از لینک ها بدانیم

تگ شروع لینک : تگ لینک به موتورهای جستجو اعلام میکند که لینک یا پیوند به چیزی باید پیگیری و دنبال شود.

آدرس ارجاع لینک :متن نوشته شده برایhref  نشان میدهد کهURL  به کدام لینک اشاره دارد. آدرس ارجاع لینک، همیشه یک صفحه وب نیست. این مورد میتواند آدرس یک تصویر یا فایل برای دانلود باشد. در مواردی نیز شنما چیزی غیر ازURL  می بینید که با علامت # آغاز شده است. این لینک ها یا پیوندهای محلی می باشند که به قسمت های مختلف صفحه اشاره میکنند. مثلا شما با کلیک رو این لینک به ابتدای مقاله ارجاع داده  میشوید.

انکر تکستت لینک :این بخش، همان متن داخل صنفحه اسنت که کاربر می بیند و در صورتی که تمایل داشته باشد بر روی آن کلیک کرده و به آدرس مربوطه ارجاع داده میشود. متن این قسمت معمولا فرمتی متفاوت دارد و به شکلی است که در کنار متن های اطراف جلب توجه کند. معمولا این متن به رنگ آبی یا به صورت خط دار دیده می شود به طوری که نشان دهد که متن قابل کلیک کردن است.

لینکها برای موتورهای جستجو چه معنی دارند؟

موتورهای جستجو از لینکها برای دو هدف اساسی استفاده میکنند:

  • برای یافتن صفحات جدید وب
  • برای تعیین کیفیت صفحه در نتای  

موتور جستجوو صنفحات را در وب میگردد و مفاهیم آنها را اسنتخراج  کرده و به فهرست ها و شاخ  های آن ها  می افزاید. در این راه، موتور جسنتجو تشنخیص  می دهد کدام صفحه کیفیت مناسبی دارد که در ردیف کلمه های کلیدی وابسته آورده شود. هنگامی که این تصمیم گیری انجام می شود، موتورهای جستجو به محتوای صفحه دیگر کاری ندارند بلکه به تعداد لینک های داده شنده به این صفحه از وب سایت های خارجی و کیفیت وب سایت های خارجی توجه می کنند. به طور کلی، هر چقدر کیفیت وب سایت هایی که به شما لینک می دهند بالاتر باشد، احتمال بالا رفتن رنک و رتبه شما در نتای  موتورهای جستجو بالاتر میرود.

لینک ها به عنوان فاکتورهای رتبه بندی چیزهایی هستند که در اواخر دهه 1990 به گوگل اجازه دادند تا شروع  به تسلط بر بازار موتورهای جستجو کند. یکی از موسسان گوگل، لری پی ، رتبه بندی صفحات را در گوگل طراحی کرد؛ در این روش گوگل کیفیت صفحه را با توجه به تعداد لینک های ارجاع داده شده به صفحه تعیین می کند. این روش محاسبه برای تعیین الگوریتم رتبه بندی استفاده شد و سیگنالی قوی گردید، زیرا راهی بسیار خوب برای تعیین کیفیت صفحه بود.

این روش بسنیار مهم بود زیرا براین اساس بود که یک لینک براسناس نظر افراد نسبت به صفحه می باش د و در صورتی که یک صفحه مناسب نباشد لینکی دریافت نمی کند. تئوری این است که هنگامی که فردی به وب سایتی دیگر لینک می دهد یعنی این منبع خوب اسنت. در غیر این صورت، به آن لینک داده نمی شود. مثل این که شما هیچ گاه دوست خود را به رستورانی بد نمی فرستید.

سنئوکاران به زودی متوجه شدند چگونه رتبه بندی صفحات و نتایج جستجو را برای کلمات کلیدی انتخاب شده  مدیریت کنند .گوگل شروع کرد راه هایی پیدا کند تا وب سایت هایی که نتایج  جستجو را مدیریت می کنند پیدا نماید و شروع به بروزرسانی های منظم کرد به طوری که برخی وب سایت هایی که مناسب نبودند از رده خارج  شدند.

این مسئله منجر به این شد که گوگل تعدادی از روش های لینک بیلدینگ که خوب به نظر می رسیدند را  تشخیص  داد. به عنوان مثال قرار دادن وب سایت در راهنمای وب و خرید لینک. این روش یکی از روش هایی بود که گوگل پیشنننهاد کرد اما این روش توسط سئوکارها مورد اعتراض  قرار گرفت. بنابراین گوگل از این روش استفاده چندانی نکرد.

اخیرا گوگل وب سایت هایی که این روش رتبه بندی را استفاده میکنند جریمه میکند. دانستن روش های لینک دادن برای جلوگیری از تخلف و عمل کردن طبق دستورالعمل گوگل موضنوع مهمی است که در ادامه به آن می پردازیم.

ما کل الگوریتمی که گوگل برای تعیین نتایج جستجو استفاده می کند را نمی دانیم؛ این دستور سری شرکت است. اما نکته مهم این است که لینک نقشی مهم و بزرگ در الگوریتم بازی می کند. لینک ها دو قسمت از بزرگترین قسمت های نمودار را دربرمیگیرند. 

دسته بندی فاکتورهای رتبه بندی در گوگل 

سطح سایت، ویژگی های کلمات کلیدی 

تعداد لینک هایی که به سایت داده می شود، کیفتت لینک هایی که به سایت داده می شود، رتبه بندی صفحه لینک و.

ویژگی لینک صفحه 

رتبه صفحه، تعداد لینک های صفحه، کیفیت منابع لینک و... 

ویژگی محتوا و کلمات کلیدی صفحه 

نمره دادن براساس محتوا، کیفیت محتوا و معتبر بودن آن 

ویژگی سطح صفحه و کلمات کلیدی 

طول محتوا، قابل مطالعه بودن آن، خاص و تک بودن آن و سرعت باز کردن صفحه 

ویژگی سطح سایت 

استفاده از اسم سایت به صورت آفلاین، ذکر نام سایت در اخبار، رسانه ها و هویت سازمان و گروه و... 

استفاده ، کاربر و ترافیک داد ها 

ترافیک داده ها از سایت ها، کیفیت، جعبه ابزار و... 

استاندارد اندازه گیری اجتماعی 

کیفیت و کمیت لینک ها، تعداد به اشتراک گذاری در فیس بوک و گوگل پلاس 

استفاده از کلمات کلیدی سایت 

سایت هایی که کلمات کلیدی آنها مطابق کلمات سرچ شده باشد، کلمات کلیدی مشابه 

ویژگی کلمات کلیدی سایت 

طول اسم سایت، گسترش سایت و زمان پاسخ به http صفحه 

به طور کلی پذیرفته شنده اسنت که اگر تمام فاکتورها یکسان باشند، حجم و کیفیت لینک های داده شده به یک صفحه بین رتبه بندی تفاوت ایجاد می کند. حرکات اخیر گوگل، شامل آپدیت های الگوریتم پنگوئن و گوگل پلاس، نشان میدهد تاثیر لینک ها کاهش یافته است و سیگنال های اجتماعی مانند توییتر یا پلاس جای آن را گرفته اند.

اگر چه در رابطه با وجود لینک های با کیفیت بالا به وب سایت و تاثیر آن در بهتر شدن رتبه و ترافیک نمیتوان برای همه سایت ها با قطعیت نظر داد. با این حال کیفیت بالای لینک را چند بار در این مقاله ذکر کردیم که برای این کار دلیل خوبی داریم: هنگامی که گوگل سایت های با لینک های کیفی ضعیف را از دور خارج می کند، تمرکز بر کیفیت بالا می رود. این مسئله مسنتقیما بر SEO تاثیر می گذارد. سئوکارها نیز می خواهند مطمئن شوند که تکنیک های لینک بیلدینگ آنها کیفیت رابطه مستقیم دارد. 

چیزهایی که نیاز است در خصوص NOFOLLOW بدانید 

مشخصه ای به نام “nofollow “وجود دارد که گاهی اوقات میتوان به لینک ها اعمال کرد. اگر این مشخصه افزوده شود و شما یک کاربر باشید هیچ تفاوتی را متوجه نمیشوید. اما اگر به کد لینک توجه کنید به شکلی متفاوت مانند زیر خواهد بود:

<a href=”http://www.example.com” rel=”nofollow”>Example</a>

به یاد داشته باشید کهrel=”nofollow”  افزوده شده است. این عبارت نشان می دهد گوگل امتیاز صفحه را از طریق این لینک بهURL  منتقل نمیکند. در واقع شما با قرار دادن نوفالو در لینک به گوگل اعلام میکنید به این لینک اعتماد نکند و به دلیل لینک شندن در صفحه شما به آن امتیاز ندهد. بنابراین، لینک شدن باnofollow  برای رتبه بندی بهتر کمکی نمی کند.

دلیل اصلی که یک سایت از لینک هایnofollow  استفاده می کند به این مسئله مربوط است که سایت نمی تواند کنترلی بر لینک هایی که به صفحه اضافه می شوند داشته باشد. به عبارت دیگر، هنگامی که سایت به لینک های صفحه اعتماد کامل ندارد، نمی تواند به گوگل این اعتماد را بدهد. این نکات از آن چه انتظار دارید معمول تر است. مثال های آن عبارتند از:

  • کامنتهای وبلاگها
  • پستهای انجمنهای گفتگو
  • توصیهنامهها و صفحات دیدگاه مشتریان
  • صفحات قابل ویرایش ویکی مانند ویکی پدیا
  • پاسخ های یاهو
  • امضاهای مهمان

کاربران معمولا به هر یک از این قسمت ها لینکی می افزاید و به خاطر حجم آنها، بررسی جداگانه و یک به یک آنها دشوار اسنت. بنابراین به خاطر جلوگیری از استفاده از رتبه سایت، سایت معمولا  nofollow را برای لینک  هایی که توسط کاربران ارسال میشود، انتخاب میکند.

اسنتفاده دیگر عبارتnofollow  برای تبلیغات است که بر روی لینک هایی که پول برای آن ها پرداخت میشود قرار می گیرد. بنابراین اگر تبلیغی بر روی وب سایتی می خرید که به شما لینک می شود، گوگل اعلام می کند

 nofollow   باید افزوده شنود تا هیچ رتبه ای از طریق لینک منتقل نشنود. نکته این است که شما نباید از طریق خرید تبلیغات لینک شده روی سایت های دیگر سود کنید.

اخیرا گوگل این مفهوم را به لینک های بهینه شده در مقالات و تبلیغات گسترش داده است. این ها مثال هایی از جایی است که استفاده ازnofollow  مناسب است.

در کار شما، باید بدانید که لینک هایی کهnofollow  دارند در رتبه بندی سرچ مانند لینک هایfollow  به شما کمک نمی کنند. نمی گویم این لینک ها بی ارزش هستند. در واقع کاربرهای معمولی به این که لینک  nofollow یا follow داشته باشد توجه نمی کنند و ممکن است کلیک کرده و وب سایت شما را نگاه کنند. این مسئله باع  خرید تبلیغات آنلاین می شود. برای لینک بیلدینگ، باید بیشتر لینک های شماfolloww  باشند تا توسط گوگل به حساب بیایند. از چه طریقی می توان لینک هایnofollow  وfollow  را در وب سایت تشخیص  دهید؟ می توانید از mozbar برای هایلایت کردن این لینک ها در سایت استفاده کنید.

لینک بیلدینگ چگونه به کسب و کار من کمک میکند؟

همان طور که گفتیم، لینک ها سنیگال های مهمی هستند که موتورهای جستجو برای تعیین رتبه بندی استفاده می کنند. بنابراین، افزایش لینک های با کیفیت بالا برای وب سایت شما باعث  افزایش احتمال بالا رفتن رتبه شما می شود.

مزایای دیگری نیز برای لینک سازی وجود دارد که اهمیت آنها بلافاصله مشخص  نمیشود.

روابط ساختاری

لینک بیلدینگ معمولا در وب سایت های مرتبط و وبلاگ های صنعت شما انجام میشود. این گستردگی کم کم به ارتقای آن چه ایجاد کرده اید ختم می شنود. هدف اصلی این گستردگی دادن لینک است. این گستردگی به شما کمک می کند با تاثیرات کلیدی در صننعت و کار شما، روابط طولانی مدتی بسازید و این روابط به این معنی است که کار شما قابل اعتماد است. این مسئله به تنهایی با ارزش است حتی اگر ساختار لینک را برای مدتی کوتاه فراموش کنیم. زیرا ما در حال ساخت حامیانی برای کار خود هستیم.

فرستادن ترافیک مرجع

ما در خصوص تاثیر لینک ها بر رتبه شما صحبت کردیم، اما تاثیر لینک ها بر ترافیک مرجع چیست؟ یک لینک خوب از یک وب سایت پر بازدید باعث افزایش ترافیک نیز میشود. اگر وب سایت معتبر باشد، ترافیک نیز معتبر خواهد بود و باعث  افزایش فروش نیز میشود. در این شرایط، ارزش لینک فقط دربارهSEO  نیست بلکه  درباره مشتری ها نیز می باشد. این موضوع اهمیت پست مهمان را نیز آشکار میکند. هنگامی که در معرض  شنونده های زیادی قرار می گیرید تفاوت زیادی ایجاد میشود. به عبارت دیگر دنبالگرهای حریص  وبلاگ به احتمال زیاد صحبت های یک وبلاگ را جدی تر می گیرند تا بیننده های زیادی که به وبلاگ سر می زنند حتی شاید گروه اول تعدادشان از گروه دوم خیلی کمتر باشد.

برند بیلدینگ

لینک خوب باعث  می شود برند خود را بسازید و قلمرو خود را مشخص  کنید. راه های زیادی برای لینک دادن وجود دارد مانند ساخت محتوا، که شرکت را به مردم معرفی می کند و باع  ساخت برند می شود. به عنوان مثال ،اگر یک متن کوچک براساس داده های صنعتی آماده و تدوین کنید، احتمال دارد در صنعت خودتان موفق شوید .هنگامی که به متن خود لینک می دهید توانایی ها و مهارت های خود را نشان می دهید و از دیگر افراد در صنعت خودتان می خواهید که این کلمه را گسترش دهند و به سایر افراد نیز نشان دهند.

نکته ای مهم در خصوص ایجاد لینک در مقابل به دست آوردن لینک

یا اهمیت داشتن وبسایت های با ارزش به طوری که به آن ها لینک داده شود.

پیش از ساختن لینک، باید چیزی بسازید که ارزش لینک دادن داشته باشد. گاهی صفحه نخست وب سایت شما لینک میشنود. گاهی نیز به منابع خاصی مانند پست ها، ابزار، تصاویر یا مقالات لینک میدهید. گاهی این منابع از لینک شما بیشتر دوام می آورند. گاهی هم شما این منابع را با هدف ساخت لینک می سازید.

لینک به دست آوردن به معنی شایستگی سایت برای رتبه بندی و لینک گرفتن است. تمام رقابت ها باید با چیزی ارزشمند آغاز شود. معمولا کسی به سایت های بی ارزش لینک نمیدهد. اما هنگامی که با چیزی ارزشمند شروع کنید که مردم به اشتراک گذاشتن آن را دوست داشته باشند ساخت لینک راحتتر میشود.

 

امیدواریم از این مقاله بهره کافی را برده باشید وبرای شما مفید بوده باشد.

سؤالات خود در رابطه با این مقاله و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید


این مقاله فایلی برای دانلود ندارد
برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.